Utvecklarvillkor | Ungapped

Senast uppdaterat: 2018-05-17

Utvecklarvillkoren (”Utvecklarvillkoren”) reglerar Kundens användning av Ungappeds Integrationsprogramvara för att skapa applikationer som nyttjar Ungappeds tjänst maximalt. Utvecklarvillkoren är integrerade i Ungappeds Användarvillkor som finns på ungapped.se/villkor (i Utvecklarvillkoren benämnda ”Avtalet”). Om någon bestämmelse i Utvecklarvillkoren är oförenlig eller strider mot någon bestämmelse i Avtalet kommer Utvecklarvillkoren att gälla endast med syftet som anges häri. Termer som används i Utvecklarvillkoren men som inte definieras här har den innebörd som ges till dem i Avtalet.

1 Licenstillstånd; Begränsningar

1.1 Licenstillstånd

Med förbehåll för villkoren i Utvecklarvillkoren beviljar Ungapped härmed Kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad licens att, enbart under Prenumerationsperioden; (a) integrera och använda Integrationprogramvaran för Kundapplikation, uteslutande för Kundens egna affärsändamål vid användandet av Ungappeds tjänst, i enlighet med Dokumentation; (b) reproducera och använda ett rimligt antal kopior av Dokumentation till stöd för utövandet av licensen enligt punkt (a) ovan; och (c) tillåta Slutanvändare att använda, via Internet, Ungappeds tjänst i samband med Slutanvändarnas användning av Kundapplikationer.

1.2 Begränsningar

Kunden ska inte använda (eller underlätta för tredje part att använda eller få åtkomst till) Integrationsprogramvaran på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Utvecklarvillkor. Till exempel ska Kunden inte själv eller genom tredje part: (a) modifiera, anpassa, översätta, dekompilera, omvänt konstruera, demontera eller på annat sätt försöka härleda kod från Integrationsprogramvaran; (b) ta bort, vanställa, dölja eller ändra Ungappeds upphovsrättmeddelande, Ungappeds varumärken eller andra meddelanden, branding, text eller bilder, som fästs på eller tillhandahålls som en del av eller i samband med Integrationsprogramvaran; (c) överföra, sälja, hyra ut, distribuera, sub-distribuera, låna ut, underlicensiera Integrationsprogramvaran eller innehåll eller material som tillhandahållits som del av eller i samband med det föregående med undantag av vad som tillåts enligt dessa Utvecklarvillkor; (d) använda Integrationprogramvaran eller någon bearbetning därav i syfte att utveckla eller tillgängliggöra någon produkt som kommer att ägas av tredje part eller distribueras av tredje part utan i förväg skriftligt godkännande av Ungapped; (e) använda Integrationsprogramvaran för annat ändamål än vid Kundapplikationer som anges i avsnitt 1.1; (f) skapa eller placera material eller budskap som rör Ungapped i samband med Kundapplikationer eller förpackningsmaterial eller marknadsföringsmaterial som inte i förväg har godkänts av Ungapped; (g) använda Integrationsprogramvaran eller dess derivatverk för att samla in Personuppgifter från någon Slutanvändare utan dennes tillstånd; (h) distribuera, publicera eller tillåta åtkomst till Integrationsprogramvaran på annat sätt än genom en Kundapplikation; (i) använda, kopiera, distribuera eller modifiera Integrationsprogramvaran, eller någon del därav, genom någon tidsdelningstjänst, servicebyrå, nätverk eller andra liknande medel; (j) exportera Integrationsprogramvaran; (k) duplicera någon av den specifika funktionaliteten eller arbetsflödet i Integrationsprogramvaran; eller (l) använda Integrationsprogramvaran eller någon del därav på ett sätt som (i) gör intrång i tredjeparts Immateriella rättigheter (ii) bryter mot lag, stadgar, förordningar, avtal, regler eller allmänt accepterad praxis i alla relevanta jurisdiktioner och Avtalet; eller (iii) kan skada, störa (eller försöka störa) genom hemlig avlyssning eller expropriera något system eller data, inklusive men inte begränsat till, Ungappeds tjänst eller Ungappeds programvara.

1.3 Rätt till övervakning och revision

Ungapped ska ha rätt att övervaka eller revidera Kundapplikationer eller aktiviteter relaterade till Kundens användning av Integrationsprogramvaran. Kunden ska inte försöka blockera eller på annat sätt störa sådan övervakning eller revision. Revisioner kan innehålla begäran om handlingar och information. Kundens underlåtenhet att skäligen medverka till Ungappeds ansträngningar av att granska Kundens efterlevnad av Utvecklarvillkoren utgör ett väsentligt brott mot dessa Utvecklarvillkor.

2 Kundförpliktelser

2.1 Genomförande

Kunden är ansvarig för att implementera och underhålla anpassningar av Ungapped tjänst med avseende på Kundens varumärke och annat innehåll som Kunden har implementerat eller kan implementera i Ungapped tjänst, inklusive eventuella tredjepartsskript eller verktyg för spårningsanalys (gemensamt benämnt ”Kundinnehåll”).

2.2 Integration

Kunden kommer att ansvara för integrationen av Ungappeds tjänst med Kundapplikationer, inklusive att inkorporera eller tillåta inneslutning av Integrationsprogramvaran i Kundapplikationen. Kunden samtycker till att upprätthålla sådan inkorporering och implementera eventuell ytterligare Integrationsprogramvara som tillhandahålls av Ungapped för användning av Ungappeds tjänst.

2.3 Personuppgiftspolicy för Kundapplikationer

Under Prenumerationsperioden accepterar Kunden att Kundapplikationer kommer att innehålla en tydlig personuppgiftspolicy som överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar och de rättigheter och licenser som beviljats ovan. Ungapped kommer att använda Personuppgifter i enlighet med Utvecklarvillkoren och Personuppgiftspolicy som finns på ungapped.com/legal/personuppgiftspolicy.

2.4 Skadestånd

Kunden försvarar på egen bekostnad alla anspråk och åtgärder från tredje part mot Ungapped eller dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda eller leverantörer (var och en benämnda ””Ungapped skadelidande part ”) och skydda Ungappeds skadelidande parter från alla kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) och skadeståndsansvar som uppkommit till följd av sådana anspråk, i den utsträckning som åtgärden baseras på: (i) Kunduppgifter; ii) Kundapplikationer (iii) Kundinnehåll; eller (iv) Exkluderande krav (enligt definitionen nedan i avsnitt 8). Ovanstående förpliktelser är villkorade av att anmälan om sådan åtgärd görs till Kunden skriftligen av Ungapped och ger Kunden ensam kontroll över försvaret och eventuella relaterade förlikningsförhandlingar, och vid Kundens skäliga begäran samarbeta och bistå i sådant försvar. Kunden får under inga omständigheter ingå någon överenskommelse som innebär ett medgivande av skadeståndsansvar, oaktsamhet eller annan skuld för Ungapped eller Ungappeds skadelidande parter eller kräver att Ungapped eller Ungappeds skadelidande parter ska bidra till överenskommelser utan att Ungapped i förväg har givit skriftligt samtycke.

3 Uppsägning

Utvecklarvillkoren upphör att gälla i enlighet med de uppsägningsbestämmelser som uttryckligen anges i Avtalet.

4 Ansvarsfriskrivning

KUNDEN TAR FULLT ANSVAR FÖR ATT VALET AV INTEGRATIONSPROGRAMVARAN FÖR ATT UPPNÅ KUNDENS ÄNDAMÅL, FÖR KORREKT INSTALLERATION OCH ANVÄNDNING AV INTEGRATIONSPROGRAMVRAN OCH FÖR ATT VERIFIERA RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN. UNGAPPED GARANTERAR INTE OCH TAR INTE ANSVAR FÖR ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATEN AV INTEGRATIONSPROGRAMVARAN, ELLER FUNKTIONALITETEN, PÅLITLIGHETEN, SÄLJBARHET ELLER PRESTANDA AV INTEGRATIONSPROGRAMVARAN ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV INTEGRATIONSPROGRAMVARAN ÄR UTAN AVBROTT ELLER FELFRI. ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RÄTTIGHETER SOM ANGES AV UNGAPPED TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”OM TILLGÄNGLIGT”. UNGAPPED TAR INGET ANSVAR FÖR KUNDENS ANVÄNDNING, MISSBRUK AV PERSONUPPGIFTER ELLER ANNAN INFORMATION SOM ÖVERFÖRS, LADDAS UPP ELLER LAGRAS VID ANVÄNDNING AV UNGAPPED TJÄNST OCH SKA INTE HELLER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA SKADOR FRÅN KUNDENS ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV DENNA INFORMATION. KUNDEN BEKRÄFTAR ATT DENNA INTE HAR INGÅTT UTVECKLARVILLKOREN I FÖRLITAN PÅ NÅGON GARANTI FÖRUTOM SÅDANA SOM SÄRSKILT ANGES HÄRI.

5 Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UNGAPPED VARA ANSVARIG AVTALSRÄTTSLIGT, UTOMOBLIGATORISKT, STRIKT ANSVAR ELLER ENLIGT ANDRA RÄTTSPRINCIPER, FÖR SÄRSKILDA PUNITIVA, ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ ELLER FÖRLUST AV DATA, ERSÄTTNINGSKOSTANDER, FÖRLUST AV FÖRVÄNTAD INTÄKT ELLER VINST, ARBETSSTOPP ELLER FÖRSÄMRING AV ANDRA TILLGÅNGAR, HÄNFÖRLIGT TILL ELLER I SAMBAND MED UTVECKLARVILLKOREN ELLER UNGAPPEDS UTFÖRANDE HÄRIGENOM, ELLER GENOM ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, HELT ELLER DELVIS, INTEGRATIONSPROGRAMVARA, UNGAPPEDS TJÄNST, DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIAL ELLER TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV UNGAPPED, OAVSETT OM SKADAN VARIT FÖRUTSEBAR OCH OAVSETTOM UNGAPPED HAR INFORMERATS OM SKADAN. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA UNGAPPEDS TOTALA KUMULATIVA SKADESTÅNDSANSVAR HÄNFÖRLIG TILL ELLER I SAMBAND MED UTVECKLARVILLKOREN, INTEGRATIONSPROGRAMVARAN, UNGAPPEDS TJÄNST, DOKUMENTATIONEN ELLER ANNAT MATERIAL ELLER TJÄNSTER UTFÖRDA AV UNGAPPD SÅVÄL AVTALSRÄTTSLIGT, UTOMOBLIGATORISKT, STRIKT ANSVAR ELLER ENLIGT ANDRA RÄTTSPRINCIPER, ÖVERSTIGA ETT HUNDRA DOLLAR (100 USD). KUNDEN GODKÄNNER ATT UNGAPPEDS LEVERANTÖRER OCH DOTTERBOLAG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HAR NÅGOT ANSVAR UNDER ELELR SOM ETT RESULTAT AV DETTA AVTAL. OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄSNINGAR ÄR OBEROENDE AV EXKLUSIVA ÅTGÄRDER SOM ANGES I DETTA AVTAL.

6 Tillämpning av begränsningar och förbehåll till konsumenter

Vissa stater och/eller jurisdiktioner tillåter inte exkludering av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsning för följdskador i förhållande till konsumenter (dvs. en person som förvärvar varor på annat sätt än i samband med näringsverksamhet), så att de undantag som anges i Avsnitt 4 och 5 ovan kanske inte gäller Kunden om Kunden är en konsument. Begränsningarna av garantier och ansvar som finns i Utvecklarvillkoren påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter. Begränsningarna av garantier och korrigerande åtgärder som finns i Utvecklarvillkoren gäller endast för Kunder som är konsumenter i den utsträckning sådana begränsningar och rättsmedel är tillåtna enligt lagstiftningen i den jurisdiktion där Kunden är belägen.

7 Grundförutsättningar

Garantifriskrivningen och ansvarsbegränsningen som anges ovan i avsnitt 4 och 5 är grundläggande delar av avtalet mellan Ungapped och Kunden. Ungapped skulle inte ekonomiskt kunna tillhandahålla Ungappeds tjänst utan sådana begränsningar. Garantifriskrivningen och ansvarsbegränsningen är till förmån för Ungappeds leverantörer.

8 Skadeståndsersättning

Ungapped kommer själva bekosta att försvara alla krav eller åtgärder mot Kunden eller dess tjänstemän, styrelseledamöter eller anställda (var och en ”Kundens skadelidande part”) som förts av en tredje part i den utsträckning som åtgärden baseras på ett krav om att Ungappeds programvara kränker upphovsrätten eller missgynnar någon tredje parts affärshemligheter och Ungapped betalar dessa kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) och skadestånd som slutligen tilldelas Kundens skadelidande parter i åtgärder som specifikt kan hänföras till sådant krav eller kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) och skador som Ungapped har kommit överens om i en monetär överenskommelse kring sådan åtgärd. Ovanstående förpliktelser är villkorade av att Kunden informerar Ungapped omedelbart skriftligen om ett sådant krav, vilket ger Ungapped egen kontroll över försvaret och eventuella relaterade förlikningsförhandlingar, och vid Ungappeds skäliga begäran samarbetar och bistår i sådant försvar. Om Ungappeds programvara enligt Ungappeds bedömning sannolikt kommer att bli föremål för ett intrångskrav, kan Ungapped, efter eget val och kostnad, antingen: (i) ge Kunden rätt att fortsätta utöva de rättigheter som är licensierade härunder; (ii) ersätta eller modifiera Ungappeds programvara så att den inte inkräktar; eller (iii) återbetala Kunden all oanvänd del av Prenumerationsavgifterna som betalats i förskott av Kunden enligt Inköpsordern som avser den kränkta Ungapped programvaran, varefter Ungapped får säga upp Inköpsordern och Avtalet med skriftligt meddelande till Kunden. Oaktat vad som anförts ovan kommer Ungapped inte att ha någon skyldighet enligt detta avsnitt eller på annat sätt med avseende på eventuella överträdelser eller felaktiga krav (var och en benämnda ”Exkluderade krav”): (a) baserat på någon ändring av Ungapped programvara av någon annan än Ungapped, (b) baserat på användningen, driften eller kombinationen av Ungappeds programvara med program, data, utrustning, material eller affärsprocesser som inte tillhandahålls av Ungapped, eller (c) baserat på Kundapplikationer, Kunduppgifter och/eller Kundinnehåll . Det här avsnittet bestämmer hela Ungappeds ansvar och Kundens ensamrätt vid överträdelser och felaktiga krav och åtgärder. Kunden och Kundens skadelidande parter kan delta och upprätthålla sitt eget försvar på egen bekostnad.

9 Tillämplig lag; Skiljedomsförfarande

9.1 Tillämplig lag

Utvecklarvillkoren regleras av lagen i Kalifornien, USA, utan hänsyn till principer om lagkonflikter.

9.2 Skiljedomsförfarande

Innan formell tvistlösning i enlighet med detta avsnitt används uppmuntrar Ungapped Kunden att först kontakta Ungapped direkt för att söka en lösning. Kund och Ungapped är överens om att alla tvister eller krav som kan uppstå mellan kund och Ungapped som på något sätt hänför sig till Utvecklarvillkoren eller Kundens användning av Integrationsprogramvaran, ska lösas uteslutande genom slutligt, bindande och konfidentiellt skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska vara i San Francisco, Kalifornien, USA, och skiljeförfarandet skall genomföras enligt reglerna för American Arbitration Association, enligt sådana gällande regler, förutsatt att skiljenämnden och parterna uppfyller följande: (i) skiljeförfarandet kan genomföras via telefon, online och/eller uteslutande grundas på skriftliga inlagor, det specifika sättet ska väljas av den part som initierar skiljeförfarandet; (ii) skiljeförfarandet ska inte innebära något personlig inställelse av parterna eller vittnen om inte parterna är överens om det; och (iii) domen som meddelas av skiljenämnden ska vara bindande, slutlig och konfidentiell och ingås i domstol i behörig jurisdiktion. Oaktat vad som finns angivet i Utvecklarvillkoren till dess motsats kan, om Kunden på något sätt har kränkt eller hotat att bryta mot någon av Ungappeds immateriella rättigheter, Ungapped söka förbudsföreläggande eller annan lämplig undsättning i någon stat eller federal domstol med behörig jurisdiktion i något land, inklusive i delstaten Kalifornien, USA, om Kunden samtycker till jurisdiktionen i sådana domstolar.

10 Övrigt

Varken rättigheter eller skyldigheter som följer av Utvecklarvillkoren kan överlåtas av Kunden, och sådant försök till överföring är ogiltigt och utan verkan. Eventuella avstående, ändring eller modifikation av någon bestämmelse i Utvecklarvillkoren måste vara skriftlig och verkställas av båda parter. Om någon av parterna misslyckas med att utöva någon rätt enligt Utvecklarvillkoren ska det inte betraktas som ett avstående från sådan rättighet. Varje part garanterar att genomförandet och leveransen av Utvecklarvillkoren har godkänts samt att Utvecklarvillkoren är ett giltigt rättsligt avtal som är bindande för parterna och verkställbart enligt villkoren. Om något villkor eller bestämmelse i Utvecklarvillkoren bedöms vara olagligt, overkställbart eller ogiltigt ska bestämmelsen strykas och får inte påverka legaliteten, verkställbarheten eller giltigheten av resten av Utvecklarvillkoren. Parterna godkänner att de har att göra med varandra som oberoende leverantörer och ingenting i Utvecklarvillkoren och dess utförande ska tolkas som att skapa ett gemensamt bolag eller agentur mellan Ungapped och Kunden. Ungapped får delegera utförandet av tjänster härunder till sina dotterbolag och leverantörer. Utvecklarvillkoren, tillsammans med Avtalet, Personuppgiftspolicyn, AP och Tilläggsvillkoren utgör hela Avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal eller meddelanden med avseende på området som beskrivs. Eventuella meddelanden till Kunden kan lämnas via e-post. Rubrikerna i avsnitten i Utvecklarvillkoren är av bekvämlighet och får inte användas vid tolkningen av dessa Utvecklarvillkor. Som det används i Utvecklarvillkoren betyder ordet ”inklusive” ”inklusive men inte begränsat till”. Eventuella förseningar i utförandet av några skyldigheter anses inte vara ett brott mot dessa Utvecklarvillkor om en sådan försening orsakas av en arbetskonflikt, brist på material, brand, jordbävning, översvämning, telekommunikation eller Internetfel eller någon annan händelse utanför parternas rimliga kontroll. Följande avsnitt kommer att vara giltiga trots upphörande eller uppsägning av Utvecklarvillkoren: 2, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11.

11 Ändringar av Utvecklarvillkoren

Ungapped förbehåller sig rätten att ändra villkoren i Utvecklarvillkoren efter egen bedömningen från tid till annan. Alla sådana ändringar kommer att träda ikraft när de publiceras på Ungappeds hemsida eller skickas till Kunden genom e-postmeddelande, såsom angivits i Kundens användarkonto. Kunden samtycker till att regelbundet granska Ungappeds hemsida för ändringar. Kundens fortsatta användning av Ungapped tjänst och/eller Ungapped programvara efter att sådana ändringar gjorts av Utvecklarvillkoren och tillhandahålls på Ungapped hemsida eller skickats till Kunden kommer att utgöra Kundens godkännande av sådana ändringar.

12 Frågor eller ytterligare information

Om Kunden har frågor angående Utvecklarvillkoren, skicka ett mail till hej@ungapped.com.

Ta din marknadsföring till nästa nivå Testa gratis

Lyckas med dina kundupplevelser

Få vårt nyhetsbrev och ta del av tips, tricks och nyheter.