Senast uppdaterad den 28 januari 2020

Utvecklarvillkoren (”Utvecklarvillkoren”) reglerar Kundens användning av Ungappeds Integrationsmjukvara för att skapa applikationer som nyttjar Ungappeds Tjänst på bästa sätt. Utvecklarvillkoren är integrerade i Ungappeds Användarvillkor som finns tillgängliga på ungapped.se/villkor/allmanna-villkor (”Avtalet”). Om någon bestämmelse i Utvecklarvillkoren är oförenlig med eller strider mot någon bestämmelse i Avtalet, kommer Utvecklarvillkoren att äga företräde. Begrepp som används i Utvecklarvillkoren men som inte definieras häri har den innebörd som ges till dem i Avtalet.

1 Upplåtelse av licens; Begränsningar

1.1 Upplåtelse av licens

Underkastat Utvecklarvillkoren upplåter Ungapped härmed till Kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad licens att under Prenumerationsperioden; (a) integrera och använda Integrationsmjukvaran för Kundapplikation uteslutande för Kundens egna affärsändamål, vid användning av Ungappeds Tjänst och i enlighet med Dokumentationen; (b) reproducera och använda ett skäligt antal kopior av Dokumentationen till stöd för utövandet av licensen enligt punkt (a) ovan; och (c) tillåta Slutanvändare via internet att använda Ungappeds Tjänst i samband med Slutanvändarnas användning av Kundapplikationen.

1.2 Begränsningar

Kunden ska inte använda (eller underlätta för tredje part att använda eller få åtkomst till) Integrationsmjukvaran på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Utvecklarvillkor. Till exempel ska Kunden inte själv eller genom tredje part: (a) modifiera, anpassa, översätta, dekompilera, rekonstruera, demontera eller på annat sätt försöka härleda kod från Integrationsmjukvaran; (b) ta bort, vanställa, dölja eller ändra Ungappeds notiser om upphovsrätt, Ungappeds varumärken eller andra meddelanden, branding, text eller bilder, som fästs på eller tillhandahålls som en del av eller i samband med Integrationsmjukvaran; (c) överföra, sälja, hyra ut, distribuera, låna ut, underlicensiera Integrationsmjukvaran eller innehåll eller material som tillhandahållits som del av eller i samband med sådan mjukvara, med undantag för vad som tillåts enligt dessa Utvecklarvillkor; (d) använda Integrationsmjukvaran eller någon bearbetning därav i syfte att utveckla eller tillgängliggöra någon produkt som kommer att ägas av tredje part eller distribueras av tredje part utan att i förväg inhämtat skriftligt godkännande från Ungapped; (e) använda Integrationsmjukvaran för andra ändamål än i anslutning till Kundapplikationer enligt avsnitt 1.1; (f) skapa eller placera material eller budskap som avser Ungapped i samband med Kundapplikationer eller förpackningsmaterial eller marknadsföringsmaterial som inte i förväg har godkänts av Ungapped; (g) använda Integrationsmjukvaran eller derivatverk av sådan mjukvara för att samla in Personuppgifter från någon Slutanvändare utan dennes tillstånd; (h) distribuera, publicera eller tillåta åtkomst till Integrationsmjukvaran på annat sätt än genom Kundapplikation; (i) använda, kopiera, distribuera eller modifiera Integrationsmjukvaran, eller någon del därav, genom någon delningstjänst, servicebyrå, nätverk eller andra liknande medel; (j) exportera Integrationsmjukvaran; (k) duplicera någon specifik del funktionaliteten eller arbetsflödet i Integrationsmjukvaran; eller (l) använda Integrationsmjukvaran eller någon del därav på ett sätt som (i) gör intrång i tredje parts Immateriella Rättigheter (ii) bryter mot lag, stadgar, förordningar, avtal, regler eller allmänt accepterad praxis i alla relevanta jurisdiktioner och Avtalet; eller (iii) kan skada, störa (eller försöka störa), genom att i hemlighet lyssna av eller beslagta något system eller data, inklusive men inte begränsat till, Ungappeds Tjänst eller Ungappeds Mjukvara.

1.3 Rätt till granskning och revision

Ungapped ska ha rätt att övervaka eller utföra revision av Kundapplikationer eller aktiviteter relaterade till Kundens användning av Integrationsmjukvaran. Kunden ska inte försöka blockera eller på annat sätt störa sådan övervakning eller revision. Revisioner kan innehålla begäran om handlingar och information. Kundens underlåtenhet att skäligen medverka till Ungappeds granskningar av Kundens efterlevnad av Utvecklarvillkoren utgör ett väsentligt brott mot dessa Utvecklarvillkor.

2 Kundens åtagande

2.1 Genomförande

Kunden är ansvarig för att implementera och underhålla anpassningar av Ungapped Tjänst med avseende på Kundens varumärke och annat innehåll som Kunden har implementerat eller kan komma att implementera i Ungappeds Tjänst, inklusive eventuella tredjepartsskript eller verktyg för spårningsanalys (gemensamt benämnt ”Kundinnehåll”).

2.2 Integration

Kunden ansvarar för integrationen av Ungappeds Tjänst med Kundapplikationer, inklusive att inkorporera eller tillåta inkorporering av Integrationsmjukvaran i Kundapplikationen. Kunden samtycker till att upprätthålla sådan inkorporering och att implementera eventuell ytterligare Integrationsmjukvara som tillhandahålls av Ungapped för användning av Ungappeds Tjänst.

2.3 Personuppgiftspolicy för Kundapplikationer

Under Prenumerationsperioden accepterar Kunden att Kundapplikationer kommer att innehålla en tydlig personuppgiftspolicy som överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar samt de rättigheter och licenser som beviljats ovan. Ungapped kommer att använda Personuppgifter i enlighet med Utvecklarvillkoren och Personuppgiftspolicyn som finns tillgänglig på ungapped.se/villkor/personuppgiftspolicy.

2.4 Skadelöshetsåtagande

Kunden ska på egen bekostnad försvara Ungapped mot alla anspråk och krav som framförs av tredje part och Kunden kommer att ersätta och hålla Ungapped fri från alla kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) och skadeståndsansvar som uppkommit i den mån kravet härrör från: (i) Kunddata; ii) Kundapplikationer (iii) Kundinnehåll; eller (iv) Krav i enlighet med avsnitt 7. Ovanstående förpliktelser är villkorade av att Ungapped skriftligen anmäler krav från tredje part till Kunden, ger Kunden ensam kontroll över försvaret och eventuella relaterade förlikningsförhandlingar, och på Kundens skäliga begäran samarbetar och bistår i sådant försvar. Kunden får under inga omständigheter ingå någon förlikning eller annan uppgörelse som innebär att Ungapped medger skuld eller skadeståndsansvar, eller som ålägger Ungapped att bidra till uppgörelsen utan att Ungapped i förväg har givit sitt skriftliga samtycke därtill.

3 Uppsägning

Utvecklarvillkoren upphör att gälla i enlighet med de uppsägningsbestämmelser som uttryckligen anges i Avtalet.

4 Ansvarsfriskrivning

KUNDEN ANSVARAR FULLT UT FÖR ATT VALET AV INTEGRATIONSMJUKVARAN UPPNÅR KUNDENS ÄNDAMÅL, FÖR KORREKT INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV INTEGRATIONSMJUKVARAN OCH FÖR ATT VERIFIERA RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN. UNGAPPED GARANTERAR INTE OCH TAR INTE ANSVAR FÖR ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATEN AV INTEGRATIONSMJUKVARAN, ELLER FUNKTIONALITETEN, PÅLITLIGHETEN, SÄLJBARHETEN ELLER PRESTANDAN AV INTEGRATIONSMJUKVARAN ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV INTEGRATIONSMJUKVARAN ÄR UTAN AVBROTT ELLER FELFRI. ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RÄTTIGHETER SOM TILLHANDAHÅLLS AV UNGAPPED TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UNGAPPED TAR INGET ANSVAR FÖR KUNDENS ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV PERSONUPPGIFTER ELLER ANNAN INFORMATION SOM ÖVERFÖRS, LADDAS UPP ELLER LAGRAS VID ANVÄNDNING AV UNGAPPED TJÄNST OCH SKA INTE HELLER HÅLLAS ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV KUNDENS ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV DENNA INFORMATION. KUNDEN BEKRÄFTAR ATT DENNA INTE HAR INGÅTT UTVECKLARVILLKOREN I FÖRLITAN PÅ NÅGON GARANTI, FÖRUTOM SÅDANA SOM SÄRSKILT ANGES HÄRI.

5 Ansvarsbegränsning

UNGAPPED ANSVARAR INTE FÖR SKADOR PÅ, ELLER FÖRLUST AV, DATA, ERSÄTTNINGSKOSTNADER, FÖRLUST AV FÖRVÄNTAD INTÄKT ELLER VINST, ARBETSSTOPP ELLER FÖRSÄMRING AV TILLGÅNGAR ELLER NÅGON INDIREKT SKADA, HÄNFÖRLIGT TILL ELLER I SAMBAND MED AVTALET ELLER UNGAPPEDS UTFÖRANDE UNDER AVTALET, ELLER GENOM ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, HELT ELLER DELVIS INTEGRATIONSMJUKVARAN, UNGAPPEDS TJÄNST, DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIAL ELLER TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV UNGAPPED, OAVSETT OM SKADAN VARIT FÖRUTSEBAR OCH OAVSETT OM UNGAPPED HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA UNGAPPEDS TOTALA SKADESTÅNDSANSVAR UNDER UTVECKLARVILLKOREN INTE ÖVERSTIGA DE TOTALA AVGIFTER SOM FAKTISKT BETALATS TILL UNGAPPED AV KUNDEN FÖR DE TRE (3) MÅNADER SOM OMEDELBART FÖREGÅTT DAGEN FÖR SKADESTÅNDSKRAVETS FRAMSTÄLLANDE.

6 Tillämpning av begränsningar och förbehåll till konsumenter

Vissa jurisdiktioner tillåter inte att exkludera underförstådda garantier eller att begränsa ansvar för följdskador i förhållande till konsumenter. Därför kan de villkor som anges i avsnitten 4 och 5 ovan komma att inte gälla om Kunden är en konsument. Avsnitt 4 och 5 inskränker inte konsumentens lagstadgade rättigheter och gäller endast för Kunder i den utsträckning sådana begränsningar är tillåtna enligt lag.

7 Skadelöshetsåtagande avseende tredjepartsintrång

Ungapped kommer bekosta och försvara alla krav eller anspråk mot Kunden som förs av en tredje part, i den utsträckning som kravet baseras på att Ungappeds Mjukvara kränker tredje parts upphovsrätt eller missgynnar någon tredje parts affärshemligheter, och Ungapped kommer ersätta kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) och skadestånd som slutligen tilldelas Kunden som specifikt kan hänföras till sådant krav eller kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) samt skador som Ungapped har godkänt i en överenskommelse beträffande kravet ifråga. Ungappeds förpliktelser ovan är villkorade av att Kunden informerar Ungapped omedelbart skriftligen om sådant krav, vilket ger Ungapped fullständig kontroll över försvaret och eventuella relaterade förlikningsförhandlingar, och att Kunden på Ungappeds skäliga begäran samarbetar med och bistår Ungapped i sådant försvar. Om Ungappeds Mjukvara enligt Ungappeds bedömning sannolikt kommer att bli föremål för ett intrångskrav, kan Ungapped, efter eget val och på egen bekostnad, antingen: (i) ge Kunden rätt att fortsätta utöva de rättigheter som är licensierade härunder; (ii) ersätta eller modifiera Ungappeds Mjukvara så att den inte utgör intrång; eller (iii) återbetala Kunden oanvänd del av Prenumerationsavgifterna som betalats i förskott av Kunden enligt Inköpsordern som avser den Ungapped Mjukvara som är föremål för intrångstalan, varefter Ungapped får säga upp Inköpsordern och Avtalet genom skriftligt meddelande till Kunden. Oaktat vad som anförts ovan kommer Ungapped inte att ha någon skyldighet enligt detta avsnitt eller på annat sätt med avseende på eventuella överträdelser eller krav (a) baserat på någon ändring av Ungapped Mjukvara utförd av någon annan än Ungapped, (b) baserat på användningen, driften eller kombinationen av Ungappeds Mjukvara med program, data, utrustning, material eller affärsprocesser som inte tillhandahålls av Ungapped, eller (c) baserat på Kundapplikationer, Kunddata och/eller Kundinnehåll. Det här avsnittet fastställer hela Ungappeds ansvar och Kundens rättigheter vid överträdelser, krav och åtgärder. Kunden kan delta och upprätthålla eget försvar på egen bekostnad.

8 Tillämplig lag; Skiljedom

8.1 Tillämplig lag

Utvecklarvillkoren skall tolkas i enlighet med svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler.

8.2 Tvistlösning

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

8.3 Informell tvistlösning

Innan formell tvistlösning används i enlighet med detta avsnitt, accepterar du att först kontakta oss direkt på hello@ungapped.com för att söka en informell lösning av tvisten. Om tvisten inte lösts inom trettio (30) dagar efter meddelande därom, kan du eller Ungapped inleda skiljedomsförfarande i enlighet med förfarandena i detta avsnitt.

8.4 Tidsbegränsning för att inkomma med krav

Oaktat vad som sägs stadgas i lag, måste eventuella krav och anspråk som har samband med din användning av Ungappeds produkter eller Ungappeds Tjänst göras gällande inom ett (1) år från det att ett sådant krav eller anspråk uppstod, annars förloras rätten till att rikta krav eller anspråk.

9 Övrigt

Varken rättigheter eller skyldigheter som följer av Utvecklarvillkoren kan överlåtas av Kunden, och sådant försök till överföring ska vara utan verkan. Varje avstående eller modifiering av någon bestämmelse i Utvecklarvillkoren ska vara skriftlig och ska undertecknas av båda parter. Om någon av parterna underlåter att utöva någon rätt enligt Utvecklarvillkoren, ska det inte betraktas som ett avstående från sådan rättighet. Parterna garanterar härmed att efterleva sina respektive åtaganden under Utvecklarvillkoren och är införstådda med att Utvecklarvillkoren är juridiskt bindande, giltiga och verkställbara. Om villkor eller bestämmelse i Utvecklarvillkoren befinns olaglig, overkställbar eller ogiltig, helt eller delvis, av någon anledning, ska denna bestämmelse strykas från Avtalet och inte påverka resten av Avtalet. Parterna är oberoende enheter och ingenting i Utvecklarvillkoren och dess utförande ska tolkas som att skapa ett gemensamt bolag eller en agentur mellan Ungapped och Kunden. Ungapped får delegera utförandet av tjänster härunder till sina dotterbolag och leverantörer. Avtalet, Personuppgiftspolicyn, Utvecklarvillkoren, AUP och Tilläggsvillkoren utgör hela avtalet mellan parterna avseende dess innehåll och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal eller överenskommelser avseende avtalsföremålet. Eventuella meddelanden till Kunden kan lämnas via e-post. Rubrikerna i avsnitten i Utvecklarvillkoren är för bekvämlighet och ska anses sakna betydelse för tolkningen av Utvecklarvillkoren. Ordet ”inklusive” betyder ”inklusive men inte begränsat till”. Eventuella förseningar i utförandet av några skyldigheter anses inte vara ett brott mot Avtalet om en sådan försening orsakas av en arbetskonflikt, brist på material, brand, jordbävning, översvämning, telekommunikation eller internetfel eller någon annan händelse utanför parternas rimliga kontroll. Följande avsnitt kommer att vara giltiga trots upphörande eller uppsägning av Utvecklarvillkoren: 2, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, och 10.

10 Ändringar av Utvecklarvillkoren

Ungapped förbehåller sig rätten att ändra Utvecklarvillkoren efter egen bedömningen från tid till annan. Alla sådana ändringar kommer att träda ikraft när de publiceras på Ungappeds Hemsida eller skickas till Kunden genom e-postmeddelande till den mejladress som angivits i Kundens användarkonto. Kunden samtycker till att regelbundet granska Ungappeds Hemsida för ändringar. Kundens fortsatta användning av Ungappeds Tjänst och/eller Ungappeds Mjukvara efter att sådana ändringar utförts av Utvecklarvillkoren och tillgängliggjorts på Ungappeds Hemsida eller skickats till Kunden kommer att utgöra Kundens godkännande av sådana ändringar.

11 Frågor eller ytterligare information

Om Kunden har frågor angående Utvecklarvillkoren, vänligen skicka ett mail till hello@ungapped.com.

Ta din marknadsföring till nästa nivå