Senast uppdaterad den 28 januari 2020

Denna användarpolicy (”AUP”) reglerar Kundens och dennes Behöriga Användares användning av Ungappeds Tjänst för att säkerställa att Ungappeds Tjänst överensstämmer med gällande lagar och regler. Denna AUP ingår i Ungappeds Användarvillkor som finns tillgängliga på ungapped.se/villkor/allmanna-villkor (”Avtalet”). Om någon bestämmelse i denna AUP är oförenlig med eller strider mot någon bestämmelse i Avtalet, ska denna AUP äga företräde. Begrepp som används i denna AUP men som inte definieras häri har den innebörd som ges till dem i Avtalet.

Denna AUP tillämpas på dig som använder Ungappeds Tjänst. Varje Kund och användare av Ungappeds Tjänst samtycker till att efterleva denna AUP och ansvarar för eventuella överträdelser. Om du inte samtycker till och accepterar denna AUP, ska du inte använda Ungappeds Tjänst eller besöka Ungappeds Hemsida.

Otillåten användning av Ungappeds Tjänst

I tillägg till, och utan att begränsa denna AUP och Avtalet, får du inte (direkt eller indirekt) använda Ungappeds Tjänst med innehåll eller på ett sätt som:

• är hotfullt, kränkande, trakasserande, förföljande eller nedsättande;

• är missvisande, falskt, vilseledande eller bedrägligt;

• inkräktar på andras integritet eller på annat sätt bryter mot andras lagliga rättigheter (avseende exempelvis integritet och publicitet);

• innehåller vulgärt, obscent, oanständigt eller olagligt material;

• kränker en tredje parts Immateriella Rättigheter;

• publicerar, offentliggör, laddar upp eller på annat sätt distribuerar programvara, musik, videofilmer eller annat material som skyddas av Immateriella Rättigheter (eller skyddas av rättigheter avseende integritet eller offentlighet) om du inte har alla erforderliga rättigheter och samtycken till att göra det;

• överför filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande mjukvara eller program som kan störa användningen av andras datorer;

• hämtar filer som du vet, eller skäligen borde veta, inte får distribueras;

• förfalskar eller raderar författarattribut, legala eller äganderättsbeteckningar, ursprungsmärkningar eller källan till mjukvara eller annat material som ingår i en fil som laddas upp;

• begränsar någon annan användare av Ungappeds Tjänst från att använda Ungappeds Hemsida och/eller Ungappeds Tjänst;

• skördar eller på annat sätt samlar in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke;

• bryter mot etablerade standarder om användande eller regler för en enhet som påverkas av din användning, inklusive men inte begränsat till, kringgående eller överskridande av användningsrättigheter och begränsningar för utrustning och/eller platsinformation och sökvägsidentifieringsdetaljer;

• är rättsligt angripbart mellan enskilda parter och/eller

• strider mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag eller förordning, inklusive alla exportlagar och förordningar samt gällande rätt eller lagar i ditt eller e-postmottagarens hemland.

Ingen skräppost

Du får inte använda Ungappeds Tjänst (direkt eller indirekt) för att (i) distribuera innehåll eller kommunikation på ett oacceptabelt eller olagligt sätt; (ii) skapa eller skicka falsk e-post eller kedjemail; (iii) skicka oönskad kommersiell kommunikation eller bulkkommunikation (”Spam” eller ”Spamming”); (iv) skörda e-postadresser; (v) använda en öppen proxy eller vidareledning för att tillåta Spam; (vi) efterlikna någon annan eller använda en annan användares konto utan tillstånd; eller (vii) samla in eller försöka samla in Personuppgifter från någon person på ett olagligt eller otillåtet sätt.

Förbjudet e-postinnehåll och formatering

Du godkänner att eventuella e-postmeddelanden som skickats till eller via Ungappeds Tjänst inte får: (i) innehålla ogiltiga eller förfalskade rubriker; (ii) innehålla ogiltiga eller ej-existerande domännamn; (iii) använda någon teknik för att förvränga, gömma eller dölja någon information för att identifiera ursprunget eller överföringskedjan; (iv) använda andra medel för bedräglig adressering; (v) använda en tredje parts internetdomännamn utan samtycke eller vidarebefordra från eller via en tredje parts utrustning utan tredje parts tillstånd; (vi) innehålla falsk eller vilseledande information i ämnesraden eller på annat sätt innehålla falsk eller vilseledande innehåll; eller (vii) använda obehöriga varumärken, taglines eller logotyper utan vårt på förhand skriftliga samtycke och endast då enligt Ungappeds riktlinjer för varumärkesanvändning. Du får inte använda Ungappeds Tjänst med köpta e-postlistor.

Krav för att avstå e-post

Du garanterar att varje mejl som du skickar eller som skickas till dig med hjälp av Ungappeds Tjänst kommer att innehålla: (i) headerinformation som inte är falsk eller vilseledande; och (ii) råd om att mottagaren kan säga upp, avbryta eller på annat sätt kräva att användningen av information för oönskad, otillåten och/eller olämplig kommunikation (som beskrivs i denna AUP och/eller Avtalet) upphör; och (iii) tillvägagångssätt för en mottagare att meddela dig att den vill avregistrera, avbryta eller stoppa användning av sin information enligt vad som anges i punkt (ii). Dessa krav gäller nödvändigtvis inte om det skickade e-postmeddelandet är ett transaktionsmeddelande och dessa krav inte uppställs av tillämplig lag; och du bekräftar att du är ensamt ansvarig (och kommer att vara fullt ansvarig) för att avgöra om vissa lagar, förordningar eller stadgar är tillämpliga på din verksamhet via Ungappeds Tjänst. Du garanterar att du skyndsamt kommer att efterleva alla förfrågningar om att avbryta, säga upp, ”inte ringa” och ”inte skicka”.

SMS-marknadsföring

Du ska följa samtliga lagar gällande telefonmarknadsföring, inklusive men inte begränsat till de som specifikt hänvisas till ovan i avsnittet ”Otillåten användning av Ungappeds Tjänst”. Om du använder Ungappeds Tjänst för att skicka SMS-meddelanden ska du också följa all tillämplig branschstandard. Du får inte använda eller ge tillträde till att använda Ungappeds Tjänst för att ringa nödsamtal eller att tillhandahålla eller söka akuttjänster.

Inga störande aktiviteter

Du godkänner att inte använda Ungappeds Tjänst på ett sätt som påverkar den normala driften, privatlivet, integriteten eller säkerheten för andras egendom, inklusive men inte begränsat till, andras konton, domännamn, webbadresser, URL, hemsidor, nätverk, system, anläggningar, utrustning, data, annan information eller affärsverksamhet. Du samtycker också till att inte använda Ungappeds Tjänst för att obehörigen bereda tillgång till, använda, övervaka eller obehörigen hänvisa till andras egendom, om du inte på förhand har erhållit erforderligt godkännande. Exempel på förbjudna åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, hacking, spoofing, DDOS-attacker, mejlbomber och/eller skickande av e-post som innehåller eller överför virus, datormaskar eller skadlig kod, oaktat om det är spionprogram, adware eller någon annan sådan fil eller ett program. Dessa restriktioner gäller oavsett ditt uppsåt och huruvida du handlat avsiktligt eller oavsiktligt.

Varumärkesanvändning

Ungappeds namn, Ungappeds logotyp och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och servicenamn, mönster och slogans är varumärken som tillhör Ungapped, dess dotterbolag eller licensgivare. Du får inte använda dessa utan att i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från Ungapped. Alla andra namn, logotyper, produkt- och servicenamn, design och slogans på Ungappeds Tjänst tillhör sina respektive innehavare.

Allmänna villkor

Ungapped förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, undersöka misstänkta överträdelser av denna AUP eller missbruk av Ungappeds Tjänst. Om du eller dina Behöriga Användare bryter mot denna AUP, enligt Ungappeds skönsmässiga bedömning, förbehåller Ungappeds sig rätten, men åtar sig ingen skyldighet, att: (i) upphäva eller avsluta tillgången till Ungappeds Tjänst; (ii) ta bort eller radera det kränkande innehållet; (iii) blockera de kränkande aktiviteterna; eller (iv) vidta andra rimligt lämpliga åtgärder. Ungapped kommer inte att ansvara för några fel eller förseningar vid utövandet av sådana åtgärder.

Ungapped förbehåller sig rätten att ändra villkoren i denna AUP från tid till annan. Alla sådana ändringar kommer att träda ikraft när de publiceras på Ungappeds Hemsida eller skickas till Kunden genom e-postmeddelande till den e-postadress som angetts i Kundens användarkonto. Kunden samtycker till att regelbundet granska Ungappeds Hemsida för ändringar. Kundens fortsatta användning av Ungappeds Tjänst och/eller Ungappeds Mjukvara efter att sådana ändringar har utförts i denna AUP och tillgängliggjorts på Ungappeds Hemsida eller skickas till Kunden kommer att utgöra Kundens godkännande av sådana ändringar.

Rapportera överträdelser

Om du känner till eller misstänker en överträdelse av denna AUP, meddelar du oss skyndsamt skriftligen på hello@ungapped.com.

Frågor eller ytterligare information

Om Kunden har frågor angående denna AUP, vänligen skicka ett mail till hello@ungapped.com.

Ta din marknadsföring till nästa nivå