Användarpolicy | Ungapped

Senast uppdaterat: 2018-05-17

Den här användarpolicyn (”AP”) reglerar Kundens och dennes Behöriga användares användning av Ungappeds tjänst för att säkerställa att Ungappeds tjänst överensstämmer med gällande lagar och regler. Denna AP ingår i Ungappeds Användarvillkor som finns på ungapped.se/villkor (för denna AP kallat ”Avtalet”). Om någon bestämmelse i denna AP är oförenlig eller strider mot någon bestämmelse i Avtalet kommer denna AP att gälla endast med syftet som anges häri. Termer som används i denna AP men som inte definieras här har den innebörd som ges till dem i Avtalet.

Den här AP gäller dig som använder Ungappeds tjänst. Varje kund och användare av Ungappeds tjänst samtycker till att följa denna AP och ansvarar för eventuella överträdelser som härrör från Kundens eller dess Behöriga användares användande av Ungappeds tjänst. Du har inte rätt att hjälpa och engagera andra på ett sätt som bryter mot denna AP. Om du inte samtycker och accepterar denna AP, ska du inte använda Ungappeds tjänst eller besöka Ungappeds hemsida.

Förbjuden användning av Ungappeds tjänst

I tillägg till, och utan begränsning av, denna AP och Avtalet, får du inte (direkt eller indirekt) använda Ungappeds tjänst med innebörden eller på ett sätt som:

 • är hotfullt, kränkande, trakasserande, förföljande eller nedsättande;
 • är missvisande, falskt, vilseledande eller bedrägligt;
 • inkräktar på andras privatliv eller på annat sätt bryter mot andras lagliga rättigheter (såsom integritet och publicitet);
 • innehåller vulgärt, obscent, oanständigt eller olagligt material;
 • kränker en tredje parts immateriella rättigheter;
 • publicerar, offentliggör, laddar upp eller på annat sätt distribuerar programvara, musik, videofilmer eller annat material som skyddas av immateriella rättigheter (eller skydd av integritet eller publicitet) om du inte har alla erforderliga rättigheter och samtycken till att göra det;
 • överför filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av andras datorer;
 • hämtar filer som du vet, eller skäligen borde veta, inte får distribueras på ett sådant sätt;
 • förfalskar eller raderar författarattribut, juridiska eller äganderättsbeteckningar, ursprungsmärkningar eller källan till programvara eller annat material som ingår i en fil som laddas upp;
 • begränsar någon annan användare av Ungapped tjänst från att använda Ungappeds hemsida och/eller Ungappeds tjänst;
 • skördar eller på annat sätt samlar information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke;
 • bryter mot användningsstandarder eller regler för en enhet som påverkas av din användning, inklusive men inte begränsat till, kringgående eller överskridande av användningsrättigheter och begränsningar för utrustning och/eller platsinformation och sökvägsidentifieringsdetaljer;
 • är rättsligt angripbar mellan enskilda parter och/eller
 • strider mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag eller förordning, inklusive alla exportlagar och förordningar och utan begränsning, the Federal Trade Commission Act (FTC Act), the Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act (CAN-SPAM Act), the U.S Telephone Consumer Protection Act of 1991 (TCPA), the Do-Not-Call Implementation Act of 2003, och eventuella bestämmelser med status av gällande rätt eller lagar i ditt eller e-postmottagarens hemland.

Ingen skräppost

Du får inte använda Ungappeds tjänst (direkt eller indirekt) för att (i) distribuera innehåll eller kommunikation på ett oacceptabelt eller olagligt sätt; (ii) skapa eller skicka falsk e-post eller kedjemail; (iii) skicka oönskad kommersiell kommunikation eller bulkkommunikation (”spam” eller ”spamming”); (iv) skörda e-postadresser; (v) använda öppna proxyer eller vidarebefordring för att tillåta spammning; (vi) efterlikna någon annan eller använda en annan användares konto utan tillstånd; eller (vii) samla in eller försöka samla in personligt identifierbar information från någon person på olagligt eller otillåtet sätt.

Förbjudet e-postinnehåll och formatering

Du godkänner att eventuella e-postmeddelanden som skickats till eller via Ungappeds tjänst inte får: (i) innehålla ogiltiga eller förfalskade rubriker; (ii) innehålla ogiltiga eller obefintliga domännamn; (iii) använda någon teknik för att förvränga, gömma eller dölja någon information för att identifiera ursprunget eller överföringsvägen; (iv) använda andra medel för bedräglig adressering; (v) använda en tredje parts internetdomännamn utan samtycke eller vidarebefordras från eller via en tredje parts utrustning utan tredje parts tillstånd; (vi) innehålla falsk eller vilseledande information i ämnesraden eller på annat sätt innehåller falskt eller vilseledande innehåll; eller (vii) använda obehöriga varumärken, tagline eller logotyper utan vårt tidigare skriftliga samtycke och endast då enligt Ungappeds riktlinjer för varumärkesanvändning. Du är förbjuden att använda Ungappeds tjänst till köpta e-postlistor.

Utträdeskrav E-post

Du garanterar att varje e-post som du skickar eller som skickas till dig med hjälp av Ungappeds tjänst kommer att innehålla: (i) headerinformation som inte är falsk eller vilseledande; och (ii) ett råd om att mottagaren kan säga upp, avbryta eller på annat sätt kräva att användningen av information för oönskad, otillåten och/eller olämplig kommunikation (som beskrivs i denna AP och/eller Avtalet) stoppas; och (iii) processen för en mottagare att meddela dig att den vill avregistrera, avbryta eller stoppa denna användning av sin information enligt vad som anges i punkt (ii). Dessa krav gäller nödvändigtvis inte om det skickade e-postmeddelandet är ett transaktionsmeddelande och dessa krav inte uppställs av lag; och du bekräftar att du är ensamt ansvarig (och kommer att vara fullt ansvarig) för att avgöra om vissa lagar, förordningar eller stadgar är tillämpliga på din verksamhet via Ungappeds tjänst. Du garanterar att du snabbt kommer att följa alla förfrågningar om att avbryta, säga upp, ”inte ringa” och ”inte skicka”.

Sms-marknadsföring

Du ska följa samtliga lagar gällande telefonmarknadsföring, inklusive men inte begränsat till, de som specifikt hänvisas till ovan i avsnittet ”Förbjuden användning av Ungappeds tjänst”. Om du använder Ungappeds tjänst för att skicka sms-textmeddelanden ska du också följa alla tillämpliga branschstandarder, inklusive gällande riktlinjer publicerade av the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) och the Mobile Marketing Association (MMA). Du är förbjuden att använda eller ge tillträde till att använda Ungappeds tjänst för att ringa nödsamtal eller att tillhandahålla eller söka akuttjänster.

Inga störande aktiviteter

Du godkänner att du inte använder Ungappeds tjänst på ett sätt som påverkar den normala driften, privatlivet, integriteten eller säkerheten för andras egendom, inklusive men inte begränsat till, andras konton, domännamn, webbadresser, URL, hemsidor, nätverk, system, anläggningar, utrustning, data, annan information eller affärsverksamhet. Du samtycker också till att inte använda Ungappeds tjänst för att obehörigen tillträda, använda, övervaka, obehörigen referera till andras egendom, om du inte på förhand har erhållit erforderligt godkännande. Exempel på förbjudna åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, hacking, spoofing, förnekande av tjänsten, postbombing och/eller skickande av e-post som innehåller eller överför virus, förökande maskar eller skadlig kod, oaktat om det är spionprogram, adware eller annan sådan fil eller ett program. Dessa restriktioner gäller oavsett uppsåt och huruvida du handlar avsiktligt eller oavsiktligt.

Varumärkesanvändning

Ungappeds namn, Ungappeds logotyp och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och servicenamn, mönster och slogans är varumärken som tillhör Ungapped, dess dotterbolag eller licensgivare. Du får inte använda sådana märken utan i förväg skriftligt tillstånd från Ungapped. Alla andra namn, logotyper, produkt- och servicenamn, design och slogans på Ungappeds tjänst är varumärkena tillhörande sina respektive ägare.

Allmänna villkor

Ungapped förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, undersöka misstänkta brott mot denna AP eller missbruk av Ungappeds tjänst. Om du eller dina Behöriga användare bryter mot denna AP, som fastställts av Ungappeds egna bedömning, förbehåller Ungappeds sig rätten, men åtar sig ingen skyldighet, att: (i) upphäva eller avsluta tillgången till Ungappeds tjänst; (ii) ta bort eller radera det kränkande innehållet; (iii) blockera kränkande aktivitet; eller (iv) vidta andra rimligt lämpliga åtgärder. Ungapped kommer inte att ansvara för några fel eller förseningar å sin sida avseende att vidta sådana åtgärder.

Ungapped förbehåller sig rätten att ändra villkoren för denna AP enligt egen bedömning från tid till annan. Alla sådana ändringar kommer att träda ikraft när de publiceras på Ungappeds hemsida eller skickas till Kunden genom e-postmeddelande till e-postadress såsom angetts i Kundens användarkonto. Kunden samtycker till att regelbundet granska Ungappeds hemsida för ändringar. Kundens fortsatta användning av Ungappeds tjänst och/eller Ungappeds programvara efter att sådana ändringar har gjorts till denna AP och tillhandahålls på den Ungappeds hemsida eller skickas till Kunden kommer att utgöra Kundens godkännande av sådana ändringar.

Rapportera överträdelser

Om du känner till eller misstänker en överträdelse av denna AP, meddelar du oss skriftligen på hej@ungapped.com om den bekräftade eller misstänkta överträdelsen av denna AP.

Frågor eller ytterligare information

Om Kunden har frågor angående denna AP, vänligen skicka ett mail till hej@ungapped.com.

Ta din marknadsföring till nästa nivå Testa gratis

Lyckas med dina kundupplevelser

Få vårt nyhetsbrev och ta del av tips, tricks och nyheter.