Senast uppdaterad den 4 december, 2020

Vänligen läs noggrant igenom dessa användarvillkor (”Avtalet”), vilka reglerar användningen av: (i) Ungappeds Plattform (enligt definitionen nedan som även omfattar all bakomliggande mjukvara och teknologi) (ii) Integrationsmjukvara (enligt definitionen nedan), (iii) de hemsidor som ägs eller drivs av Ungapped, inklusive hemsidan ungapped.se (”Ungappeds hemsida”); och (iv) alla övriga Ungapped-produkter eller tjänster (avsnitt (i) – (iii) definieras gemensamt som ”Ungappeds Tjänst”) som erbjuds av Ungapped. Du måste godkänna Avtalet för att skapa ett konto för Ungappeds Tjänst och om du inte har ett konto accepterar du Avtalet genom att använda Ungappeds hemsida i enlighet med vad som anges i avsnitt 2.1. nedan.

OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL, ELLER OM DU SAKNAR BEFOGENHET ELLER BEHÖRIGHET ENLIGT AVSNITT 2.1 OCH 2.2 NEDAN, KLICKA INTE PÅ ”JAG ACCEPTERAR”, SKAPA INTE ETT KONTO OCH ANVÄND INTE UNGAPPEDS TJÄNST OCH BESÖK INTE UNGAPPEDS HEMSIDA.

VILLKOR

1 Definitioner

 • Anonymiserad data” avser all aggregerad, ej -personligt identifierbar data eller information som härrör från Kundens eller Behöriga Användares användning av Ungappeds Mjukvara, Ungappeds Tjänst eller andra tjänster som tillhandahålls av Ungapped.
 • Behöriga Användare” avser Kundanvändare och Slutanvändare.
 • Dokumentation” avser bruksanvisningar, användarhandböcker, produktspecifikationer, ”read-me”-filer och annan dokumentation som Ungapped gör tillgänglig för Kunden i pappersform eller i elektronisk form avseende Ungappeds Mjukvara eller Ungappeds Tjänst samt eventuella modifierade, uppdaterade eller förbättrade versioner av sådan dokumentation.
 • Du”, ”din” eller ”Kunden” betyder den fysiska eller juridiska person som använder Prenumerationstjänsten eller tar emot tjänster och som benämns kund på faktura, i vår online- prenumerationsprocess, i en Inköpsorder eller i en Uppdragsbeskrivning.
 • Faktureringsperiod” avser den period för vilken du godkänner förskottsbetalning under en Inköpsorder, vilken kommer att vara densamma som eller kortare än Prenumerationsperioden.
 • Förbetalda Medel” avser medel som Kunden köper enligt en Inköpsorder för att bland annat skicka SMS-meddelanden till Kontakter i samband med SMS-tjänsten.
 • Immateriella Rättigheter” avser patent, patentansökningar, uppfinningar (oavsett om de är patenterbara), varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter, know-how, data, specifikationer, rättigheter att ändra, moraliska rättigheter och andra immateriella rättigheter som existerar nu eller uppstår senare, samt all utveckling, liksom förnyelser eller förlängningar därav, oavsett om någon av dessa rättigheter uppstår i Sverige eller i något annat land eller jurisdiktion.
 • Inköpsorder” avser en skriftlig eller elektronisk beställning från Kunden beträffande köp av Prenumerationstjänsten för att få tillgång till och använda Ungappeds Tjänst, för att köpa Förbetalda Medel eller för att beställa andra tjänster som tillhandahålls av Ungapped.
 • Integrationsmjukvara” betyder all proprietär mjukvara som tillhör Ungapped, antingen i objektkod eller källkodsform, inklusive applikationsprogrammeringsgränssnitt och alla ändrade, uppdaterade eller förbättrade versioner av sådan Integrationsmjukvara som tillhandahålls eller gjorts tillgänglig för Kunden enligt Avtalet för att integrera Ungappeds Tjänst i en Kundapplikation. ” Kontakt” avser en enskild, potentiell, eller kommande kund eller en annan person vars Kontaktuppgifter lagras av eller på uppdrag av dig eller dina Behöriga Användare i Ungappeds Tjänst.
 • Kontaktbegränsning” avser det maximala antalet tillåtna Kontakter i Prenumerationstjänsten i enlighet med tillämplig Inköpsorder.
 • Kundanvändare” avser Kundens anställda eller leverantörer som är behöriga att använda Ungappeds Tjänst endast för Kundens interna affärsändamål samt i övrigt enligt detta Avtal.
 • Kundapplikation” avser mjukvara, webbplatser eller andra gränssnitt som har utvecklats, ägs eller driftas av eller för Kunden.
 • Kunddata” avser all data eller information eller kundinnehåll (inklusive Personuppgifter) tillhörande Kunden och dess Behöriga Användare samt Kontakter som tillhandahålls av Kunden eller dess Behöriga Användare i samband med användning av Ungappeds Tjänst eller tjänster som tillhandahålls under detta Avtal.
 • Månatlig E-postbegränsning” avser antalet e-postmeddelanden som du kan skicka en viss kalendermånad. För våra Basic-, Pro- och Enterprise-marknadsföringsprodukter är denna gräns per månad lika med Kontaktbegränsningen multiplicerat med fyra (4).
 • Personuppgifter” avser information som kan användas ensam eller tillsammans med annan information för att identifiera, kontakta eller lokalisera en individ.
 • Prenumerationsavgift” avser det belopp du betalar för Prenumerationstjänsten.
 • Prenumerationsperiod” betyder den initiala prenumerationsperioden och alla förnyelseperioder.
 • Prenumerationstjänst” avser våra webbaserade verktyg och plattformar som du har tecknat dig för genom en Inköpsorder, eller som vi annars gör tillgängliga för dig och som utvecklas, drivs och underhålls av oss, som finns tillgängliga via Ungappeds Hemsida eller en annan angiven URL samt eventuella kompletterande produkter och tjänster, inklusive webbhotell, som vi tillhandahåller dig.
 • Prislista” avser prislistan för Prenumerationstjänsten, SMS-tjänsten och andra produkter eller tjänster som Ungapped tillhandahåller.
 • Servermjukvara” avser proprietär mjukvara som tillhör Ungapped och som tillhandahålls av Ungapped på distans, samt alla modifierade, uppdaterade eller förbättrade versioner av sådan mjukvara som Ungapped kan göra tillgänglig (på distans) till Kunden enligt Avtalet.
 • Slutanvändare” avser Kundens slutanvändares Kontakter som är behöriga att få tillgång till och använda Ungappeds Tjänst på villkoren i detta Avtal och Utvecklarvillkoren.
 • SMS-tjänst” avser den textmeddelandetjänst som erbjuds av Ungapped som en del av Prenumerationstjänsten.
 • Ungapped Hemsida” avser Ungappeds hemsida tillgänglig på ungapped.com eller på en annan webbplats som anges skriftligen av Ungapped.
 • Ungapped Innehåll” betyder all information, data, text, meddelanden, mjukvara, ljud, musik, video, fotografier, grafik, bilder och taggar som vi inkorporerar i Prenumerationstjänsten eller konsulttjänster, inklusive analytiska data.
 • Ungapped Mjukvara” avser Servermjukvaran och Integrationsmjukvaran.
 • Ungapped Plattform” avser online-plattformen som består av Servermjukvaran, som tillhandahålls av Ungapped online på distans.
 • Återkoppling” avser alla förslag och all feedback som tillhandahålls till Ungapped av Kunden eller Behöriga Användare beträffande funktionalitet, funktioner, utseende eller andra egenskaper i Ungappeds Tjänst, Ungappeds Mjukvara, Dokumentation eller annat material eller tjänster som tillhandahålls eller görs tillgängliga av Ungapped härunder.

2 Godkännande av villkoren och behörighet

 • Godkännande av villkoren . Avtalet stadgar villkoren för din användning av Ungappeds Tjänst. Genom att registrera dig för att använda Ungappeds Tjänst, eller få en inbjudan och påbörja användandet av Ungappeds Tjänst, bekräftar du följande: (i) du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av Avtalet, inklusive Ungappeds personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på ungapped.se/villkor/personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) samt Ungappeds användarpolicy som finns tillgänglig på ungapped.se/villkor/anvandarpolicy (”AUP ”); (ii) du har behörighet att ingå Avtalet (inklusive Personuppgiftspolicyn, AUP och alla villkoren som anges eller hänvisas till i Avtalet) för den fysiska eller juridiska persons räkning som anges som beställare i den Inköpsorder som överlämnats till Ungapped och som beskriver vilken Ungapped Tjänst som har beställts; (iii) du är behörig att ingå Avtalet i enlighet med avsnitt 2.2; och (iv) du godkänner att ingå Avtalet (inklusive alla de villkor som anges eller hänvisas till nedan, inklusive Personuppgiftspolicy och AUP) med Ungapped AB. Vidare ska du, när du använder särskilda tjänster eller material genom eller i samband med Ungappeds Tjänst, omfattas av eventuella regler som gäller för sådana tjänster eller material, vilka kan innehålla villkor, användarregler, policyer och förfaranden utöver villkoren i detta Avtal (”Tilläggsvillkor”). Alla sådana Tilläggsvillkor införlivas härmed i detta Avtal.
 • Behörighet . Du får använda Ungappeds Tjänst om du är över arton (18) år och inte är förhindrad från att ta emot våra tjänster enligt tillämplig lag. Genom att använda Ungappeds Tjänst bekräftar du att du är över arton (18) år och fullt behörig att ingå villkoren i Avtalet och att efterleva Avtalet. Om vi av någon anledning, enligt vår egen bedömning, befarar att du inte uppfyller de behörighetskrav som anges ovan, förbehåller vi oss rätten att, utan att meddela dig, säga upp ditt konto och Avtalet. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt detta avsnitt har vi inga skyldigheter gentemot dig enligt Avtalet.

3 Tillträde och användning av Ungappeds Tjänst

 • Skapa ett konto . För att få tillgång till Ungappeds Tjänst måste du skapa och registrera ett användarkonto. När du registrerar ett användarkonto för Ungappeds Tjänst, godkänner du att tillhandahålla och hålla information tillgänglig som är uppdaterad, sann, riktig, aktuell och fullständig. Du godkänner att du inte (a) skapar ett användarkonto med hjälp av en falsk identitet eller information, (b) skapar ett användarkonto eller använder Ungappeds Tjänst om du tidigare har tagits bort eller förbjudits av oss från att använda Ungappeds Tjänst. Du förstår och godkänner att du är ensamt ansvarig för att upprätthålla sekretess samt skydda ditt lösenord till ditt användarkonto. Du är ensamt ansvarig för aktiviteter som kopplas ditt användarkonto, oavsett om sådan aktivitet har godkänts av dig. Du samtycker till att meddela oss omedelbart om all obehörig användning av ditt användarkonto.
 • Tillgång till Ungappeds Tjänst . På villkoren i detta Avtal upplåter Ungapped härigenom till Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens, under Prenumerationsperioden, att (i) få tillgång till, använda och ge Kundanvändare tillgång till Ungappeds Tjänst och att använda Ungappeds Tjänst via internet, enbart för Kundens egna interna affärsändamål samt att (ii) reproducera och använda ett skäligt antal kopior av Dokumentationen till stöd för utövandet av de licenser som beviljats Kunden enligt detta avsnitt.
 • Begränsningar . Kunden bekräftar att Ungappeds Mjukvara och Dokumentation innehåller och utgör värdefulla företagshemligheter om Ungapped. Kunden åtar sig att varken själv, eller tillåta annan Behörig Användare eller tredje part att: (i) ändra, anpassa, översätta eller skapa verk baserade på Ungappeds Mjukvara eller Dokumentation; eller (ii) rekonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt härleda, fastställa eller försöka härleda eller fastställa källkoden (eller de underliggande idéerna, algoritmerna, strukturen eller organisationen) av Ungappeds Mjukvara, med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt tvingande lag eller (iii) distribuera, licensiera, underlicensiera, tilldela, överföra eller på annat sätt göra tillgänglig för tredje part någon av Ungappeds Mjukvara eller Dokumentation, förutom enligt vad som uttryckligen tillåts i avsnitt 3.2. Ungapped förbehåller sig alla rättigheter och licenser som inte uttryckligen beviljas Kunden i avsnitt 3.2 och inga underförstådda licenser upplåts av Ungapped. Kunden förbinder sig att inte ta bort, ändra eller dölja några meddelanden om äganderätt (inklusive upphovsrätt) tillhörande Ungapped eller dess leverantörer på eller i Ungappeds Tjänst, Ungappeds Mjukvara eller Dokumentation. Kunden förstår och godkänner att eventuell bristande efterlevnad från Behörig Användare avseende något av kraven ovan kommer att utgöra ett avtalsbrott för vilket Kunden ansvarar under detta Avtal.
 • Behöriga Användare . Kunden åtar sig att inte låta någon annan än Behöriga Användare få tillgång till eller använda Ungappeds Tjänst. I förhållande till varje Behörig Användare ska Kunden tillse att (a) Behörig Användare använder Ungappeds Tjänst uteslutande i enlighet med Avtalet och tillämpliga användarbehörigheter och (b) Behörig Användare efterlever Ungappeds gällande AUP. Kunden samtycker till att eventuell felaktig användning av Behörig Användare avseende något av kraven ovan kommer att utgöra ett avtalsbrott för vilket Kunden ansvarar under detta Avtal.
 • Integration med Kundapplikationer Kundens integrering av Ungappeds Tjänst i Kundapplikationer regleras av Utvecklarvillkoren som finns tillgängliga på ungapped.se/villkor/utvecklarvillkor. Utvecklarvillkoren utgör en del av detta Avtal. Om det förekommer någon motstridighet mellan Avtalet och Utvecklarvillkoren, ska Utvecklarvillkoren äga företräde avseende motstridigheten ifråga.

4 Prenumerationstjänster; SMS-tjänster; Konsulttjänster; Utbildning; Supporttjänster; Betalningsvillkor

4.1 Prenumerationstjänster & avgifter

 1. Prenumerationstjänster . Under Prenumerationsperioden kommer Ungapped att ge dig tillgång till Prenumerationstjänsten enligt vad som anges i Inköpsordern. Den initiala prenumerationstiden börjar löpa från det datum som anges i Inköpsordern (”Initial Period”). Därefter kommer Prenumerationstiden automatiskt att förnyas i efterföljande perioder som motsvarar den Initiala Perioden (”Förnyelseperiod”), såvida du inte lämnar ett skriftligt meddelande om att inte förlänga Prenumerationstjänsten eller säger upp sådana tjänster före utgången av din pågående Prenumerationsperiod. För mer information om Prenumerationstjänster, inklusive prissättning, se vår Prislista som finns tillgänglig på ungapped.se/villkor/priser.
 1. Prenumerationsavgifter . Om inte annat anges i Inköpsordern, kommer Prenumerationsavgiften att vara fast under Prenumerationsperioden förutsatt att du inte (i) överskrider Kontaktbegränsningen, Månatlig E-postbegränsning, Behöriga Användare eller andra tillämpliga gränser, (ii) uppgraderar din prenumeration, eller (iii) prenumererar på ytterligare funktioner eller produkter. En prisändring tillämplig på dig debiteras vid början av nästa Faktureringsperiod i Prenumerationsperioden i enlighet med tillämplig prislista. Prenumerationerna ska förnyas i enlighet med Ungappeds aktuella prissättning för din befintliga prenumeration.
 1. Förbetalda Medel . Ungapped erbjuder SMS-tjänsten som en tilläggsfunktion till Prenumerationstjänsten. För att skicka SMS-meddelanden via SMS-tjänsten till Kontakter måste Kunden köpa Förbetalda Medel enligt en Inköpsorder. Ungapped kommer att beräkna och dra av tillämpliga avgifter för SMS-tjänsten från Kundens Förbetalda Medel i samband med Kundens användning av SMS-tjänsten. För mer information om SMS-tjänster, inklusive SMS-prissättning, se vår Prislista tillgänglig på ungapped.se/priser.

4.2 Konsulttjänster

I enlighet med villkoren i Avtalet (inklusive betalning av gällande avgifter) kommer Ungapped att tillhandahålla kundintegration, rådgivning och andra konsulttjänster avseende Ungappeds Tjänst som anges i tillämplig Inköpsorder (gemensamt benämnt ”Konsulttjänster”, notera att support inte ingår i Konsulttjänster). Omfattning, tidsplan och parternas uppgifter avseende Konsulttjänsterna ska anges i Inköpsordern. Om inte avgifterna för Konsulttjänster anges i Inköpsordern, ska Ungappeds vid tiden gällande prislista för sådana Konsulttjänster tillämpas.

4.3 Supporttjänster

I enlighet med villkoren i Avtalet (inklusive betalning av tillämpliga avgifter) kommer Ungapped att tillhandahålla teknisk kundsupport för Ungappeds Tjänst som köpts av Kunden, i enlighet med Ungappeds aktuella villkor för sådan support (”Supporttjänst”). Ungapped kommer tillgängliggöra kunduppdateringar och uppgraderingar till Kunden avseende Ungappeds Mjukvara på sådana villkor som Ungapped generellt tillgängliggör sådana uppdateringar och uppgraderingar till övriga kunder.

4.4 Betalningsvillkor

Alla avgifter är icke-återbetalningsbara. Kunden ska betala de avgifter till Ungapped som anges i Inköpsordern, på däri angivna betalningsvillkor. Ungapped får höja avgifterna som Kunden ska betala genom skriftligt meddelade till Kunden, förutsatt att sådan ökning inte sker mer än en gång under en tolv (12) månadersperiod. Om du betalar med kreditkort godkänner du att vi debiterar ditt kreditkort eller bankkonto för alla avgifter som du ska betala under Prenumerationsperioden. Avgifterna är exklusive all tillämplig försäljningsskatt, mervärdesskatt och andra liknande avgifter. Kunden ansvarar för betalning av alla sådana skatter (förutom skatt baserad på Ungappeds intäkter) samt eventuella relaterade påföljdsavgifter och ränta som härrör från betalningen av avgifterna, leverans av Ungappeds Mjukvara eller tjänster utförda av Ungapped.

5 Undantag

Oaktat vad som framgår av Avtalet, har Ungapped inget ansvar till följd av händelser som uppstår eller är resultatet av: (i) problem som orsakats av misslyckade internetanslutningar eller annan hårdvara, mjukvara eller utrustning som inte ägs, kontrolleras eller driftas av Ungapped; (ii) avvikelser som härrör från Kundens, dess Behöriga Användares eller någon tredje parts felaktiga användning, missbruk, försumlighet eller otillbörliga eller obehöriga användning av Ungappeds Mjukvara, eller del därav, Ungappeds Tjänst eller andra tjänster som tillhandahålls av Ungapped; (iii) modifiering eller annan ändring av Ungappeds Mjukvara utförd av någon annan än Ungapped; eller (iv) någon annan omständighet utanför Ungappeds skäliga kontroll.

6 Kundens åtagande

6.1 Kunddata

Kunden upplåter under Prenumerationsperioden till Ungapped en icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betalad, global licens till all Kunddata i den utsträckning det är skäligen nödvändigt för att Ungapped ska kunna tillhandahålla Kunden Ungappeds Tjänst och andra tjänster under detta Avtal. Kunden samtycker till att Kunden är ensam ansvarig för Kundens användning samt dess Behöriga Användares användning av Kundens konto. Ungapped kommer att vidta skäliga åtgärder för att skydda Personuppgifter om Kunden och dess Behöriga Användare. Kunden garanterar att den har alla rättigheter som krävs för att bevilja Ungapped sådana licenser som anges ovan avseende Kunddata.

6.2 Personuppgifter

I enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar som rör integritet, gränsöverskridande överföringar och dataskydd, är parterna överens om att Kunden kommer att vara personuppgiftsansvarig för Personuppgifter som samlas in i Ungappeds Tjänst under Avtalet. Kunden har rätt att bestämma de syften för vilka Personuppgifterna behandlas, så länge det inte är oförenligt med Ungappeds förpliktelser enligt detta Avtal och funktionaliteten i Ungappeds Mjukvara. Kunden beviljar Ungapped en icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betalad och global licens att använda Personuppgifter i den utsträckning det är skäligen nödvändigt för att Ungapped ska kunna tillhandahålla Kunden tjänsterna enligt Avtalet och funktionaliteten i Ungappeds Mjukvara. Kunden garanterar att denne har alla rättigheter som krävs för att bevilja licens enligt detta avsnitt. Kunden samtycker till att Ungapped inte lagrar Personuppgifter som erhållits i samband med tillhandahållandet av tjänsterna längre än tillämplig Prenumerationsperiod. Ungapped kommer att använda Personuppgifter i enlighet med Avtalet och Personuppgiftspolicyn som finns tillgänglig på ungapped.se/villkor/personuppgiftspolicy.

6.3 Skadelöshetsåtagande

Kunden ska på egen bekostnad försvara Ungapped mot alla anspråk och krav som framförs av tredje part och Kunden kommer att ersätta och hålla Ungapped fri från alla kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) och skadeståndsansvar som uppkommit i den mån kravet härrör från: (i) påståenden om att Kundapplikationer, produkter eller tjänster som säljs eller distribueras av Kunden, Kundinnehåll eller eventuell kundaktivitet bryter mot tillämplig lag eller eventuella rättigheter (inklusive Immateriella Rättigheter) tillhörande tredje part, (b) användning av Ungappeds Tjänst på ett sådant vis att det skapar en rekommendation som Ungappeds Mjukvara inte annars skulle skapa (t ex åsidosätter Ungappeds interna rekommendationsalgoritmer för användningsparametrar eller begränsningar) eller kringgår eller bryter mot någon säkerhetsanordning eller skydd som används av Ungappeds Tjänst; (c) krav från Kontakter eller (d) överträdelse av garantiutfästelser från Kunden eller Kundens brott mot någon annan bestämmelse i Avtalet, Utvecklarvillkoren, AUP eller Tilläggsvillkor. Ovanstående förpliktelser är villkorade av att Ungapped skriftligen anmäler krav från tredje part till Kunden, ger Kunden ensam kontroll över försvaret och eventuella relaterade förlikningsförhandlingar, och på Kundens skäliga begäran samarbetar och bistår i sådant försvar. Kunden får under inga omständigheter ingå någon förlikning eller annan uppgörelse som innebär att Ungapped medger skuld eller skadeståndsansvar, eller som ålägger Ungapped att bidra till uppgörelsen utan att Ungapped i förväg har givit sitt skriftliga samtycke därtill.

7 Äganderätt

Ungapped och dess leverantörer behåller alla rättigheter, inklusive samtliga Immateriella Rättigheter, i Ungappeds Mjukvara, Dokumentation och allt annat material som tillhandahålls eller gjort tillgängligt för Kunden i samband med de tjänster som tillhandahålls av Ungapped samt alla ändringar, uppdateringar och förbättringar av ovanstående. Kunden upplåter härmed Ungapped en global, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, fritt överlåtbar, fullt betalad och royaltyfri rätt att fritt använda, modifiera och vidareöverlåta all Återkoppling och Anonymiserad Data för alla ändamål. Kunden behåller alla rättigheter, inklusive alla Immateriella Rättigheter, till Kunddata och Kundens innehåll.

8 Offentliggörande

Ungapped kan hänvisa till detta Avtal och använda Kundens namn i pressmeddelanden, på webbplatser och annat reklammaterial, men kommer inte att avslöja någon icke-offentlig information eller information som Kunden äger och som skriftligen betecknats som ”konfidentiell” av Kunden.

9 Uppsägning

9.1 Uppsägning

Du kan när som helst avbryta eller säga upp Prenumerationstjänsten genom att stänga av ditt konto från Ungappeds Plattform eller genom att skicka ett mail till hello@ungapped.com. Vi förbehåller oss rätten att avaktivera din Prenumerationstjänst eller stänga av din tillgång till Prenumerationstjänsten eller säga upp Avtalet efter eget val när som helst och utan förvarning eller ansvar gentemot dig om du bryter mot Avtalet, Personuppgiftspolicyn, Utvecklingsvillkoren, AUP eller Tilläggsvillkor. Vid en sådan uppsägning kan vi ta bort dina uppgifter och annan information som är relaterad till ditt konto.

9.2 Skäl för uppsägning

Part får säga upp Avtalet vid väsentligt avtalsbrott om sådant avtalsbrott förblir ej avhjälpt trettio (30) dagar efter det att skriftligt meddelande skickats till den avtalsbrytande parten, vilket beskriver avtalsbrottet i rimlig detalj. Ovanstående rättigheter för uppsägning gäller utöver de andra rättigheter och rättsmedel som anges i Avtalet eller enligt tillämplig lag.

9. 3 Uppsägning vid insolvens

Avtalet kan sägas upp av part omedelbart efter skriftlig underrättelse till den andra parten, om den andra parten vidtar åtgärder för att upplösa, likvidera eller avveckla sin verksamhet, inleder ackord med sina fordringsägare eller inleder ett förfarande vid behörig domstol och förfarandet avser: (i) sådan parts rekonstruktion, likvidation, upplösning, uppgörelse , avveckling, ackord eller skuldsanering, (ii) utnämning av en rekonstruktör eller förvaltare för eller över sådan parts egendom, eller (iii) liknande åtgärder gentemot sådan part enligt lag om konkurs, insolvens, rekonstruktion, likvidation, avveckling eller skuldsanering, och sådant förfarande eller ärende kommer att fortsätta utan att avfärdas, eller om ett beslut avseende insolvens tas utan stöd i lag av sådan part och fortlöper under en period av mer än trettio (30) dagar.

9.4 Effekter vid uppsägning

Vid Avtalets upphörande (eller någon särskild Prenumerationstjänst), oavsett anledning, ska Kunden upphöra (och begära att alla Behöriga Användare upphör) att använda information samt förstöra all information eller material som tillhandahålls av Ungapped, inklusive Ungappeds Mjukvara och Dokumentation som tillhandahålls av Ungapped, och alla kopior i Kundens besittning eller kontroll. Vid Avtalets upphörande, oavsett anledning, ska alla avgifter under Kundens Inköpsordrar omedelbart förfalla till betalning till Ungapped. Om Kunden säger upp Avtalet enligt 9.2, kommer Ungapped att återbetala avgifter som betalats i förskott av Kund för outnyttjad del av Prenumerationsperioden för vilken sådan betalning gjordes. Om Kunden säger upp Avtalet (eller någon särskild Prenumerationstjänst) av någon annan anledning än i enlighet med avsnitt 9.2 eller 9.3 ska avgifterna för då pågående Prenumerationsperiod omedelbart förfalla och betalas till Ungapped. Följande avsnitt kommer att överleva och fortsätta vara ikraft vid utgången eller uppsägningen av Avtalet: 1, 3 p. 3, 3 p. 4, 4.1 (ii), 4.4, 5, 6.3, 7, 8, 9.4, 10, 11, 12, 13, 15, 16 och 17.

10 Sekretess

”Konfidentiell Information” avser (i) Ungappeds Mjukvara, Dokumentation, Återkoppling och icke-offentlig teknisk information, marknadsföringsmaterial samt finansiell information från Ungapped som Ungapped har markerat ”konfidentiell” eller med en liknande textförklaring, och (ii) Kunddata. Den mottagande parten samtycker till att den inte kommer att använda eller avslöja någon Konfidentiell Information från den uppgiftslämnande parten till tredje part, med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt Avtalet. Mottagarparten ska begränsa tillgången till den uppgiftslämnande partens Konfidentiella Information till sina anställda och leverantörer, som har behov av att känna till informationen, och som har ingått sekretessförbindelser som inte är mindre restriktiva än de som anges häri, och som har informerats om att informationen är konfidentiell. Den mottagande parten ska skydda den uppgiftslämnande partens Konfidentiella Information från obehörig användning, åtkomst eller utlämnande på samma sätt som den skyddar sin egen information av liknande karaktär, och under inga omständigheter med mindre än skälig omsorg. De konfidentialitetsförpliktelser som anges häri gäller inte information som den mottagande parten kan bevisa (a) har blivit allmänt tillgänglig, utan att den mottagande parten har begått något brott; (b) lagligen tillhandahålls den mottagande parten av en tredje part utan sekretessförpliktelse; (c) redan var känd för den mottagande parten vid röjandet; eller (d) utvecklades självständigt av anställda eller leverantörer till den mottagande parten som inte hade tillgång till den uppgiftslämnande partens Konfidentiella Information. Dessutom får den mottagande parten avslöja den uppgiftslämnande partens Konfidentiella Information i den utsträckning som det är nödvändigt för att den mottagande parten ska kunna säkerställa sina rättigheter enligt Avtalet eller om det krävs enligt lag eller på begäran av domstol eller behörig myndighet förutsatt att den mottagande parten omedelbart underrättar den uppgiftslämnande parten om att sådant utlämnande krävs och samarbetar med den uppgiftslämnande parten om att vidta lämpliga åtgärder för att skydda den Konfidentiella Informationen. Vid Avtalets upphörande ska varje part att förstöra eller returnera till den andra parten all Konfidentiell Information tillhörig den andra parten som den innehar eller kontrollerar (med undantag för kopior som sparas på back-up eller som lagras enbart för arkivändamål) och ska på uppgiftslämnande partens begäran skriftligen intyga att den har fullgjort sina skyldigheter fullt ut.

11 Ansvarsfriskrivning

UNGAPPED LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE AVTALET ELLER UNGAPPEDS TJÄNST, UNGAPPEDS MJUKVARA ELLER ANDRA TJÄNSTER SOM UTFÖRS AV UNGAPPED, DOKUMENTATIONEN ELLER ANNAT MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS AV UNGAPPED, INKLUSIVE GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, FRIHET FRÅN INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER ÄNDAMÅLSENLIGHET. UNGAPPED GARANTERAR INTE ATT UNGAPPEDS MJUKVARA ELLER UNGAPPEDS TJÄNST ÄR FELFRI, TILLHANDAHÅLLS UTAN AVBROTT ELLER ATT RESULTATEN AV DESS ANVÄNDNING SKALL VARA KORREKT, EXAKT ELLER PÅLITLIGT. KUNDEN FÖRSTÅR ATT DEN INTE KAN FÖRLITA SIG PÅ NÅGRA GARANTIER OCH ATT INGA GARANTIER LÄMNAS AV NÅGON AV UNGAPPEDS LEVERANTÖRER.

12 Ansvarsbegränsning

UNGAPPED ANSVARAR INTE FÖR SKADOR PÅ, ELLER FÖRLUST AV DATA, ERSÄTTNINGSKOSTNADER, FÖRLUST AV FÖRVÄNTAD INTÄKT ELLER VINST, ARBETSSTOPP ELLER FÖRSÄMRING AV TILLGÅNGAR ELLER NÅGON INDIREKT SKADA, HÄNFÖRLIGT TILL ELLER I SAMBAND MED AVTALET ELLER UNGAPPEDS UTFÖRANDE UNDER AVTALET, ELLER GENOM ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, HELT ELLER DELVIS, UNGAPPEDS MJUKVARA, UNGAPPEDS TJÄNST, DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIAL ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV UNGAPPED, OAVSETT OM SKADAN VARIT FÖRUTSEBAR OCH OAVSETT OM UNGAPPED HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA UNGAPPEDS TOTALA SKADESTÅNDSANSVAR UNDER AVTALET INTE ÖVERSTIGA DE TOTALA AVGIFTER SOM FAKTISKT BETALATS TILL UNGAPPED AV KUNDEN FÖR DE TRE (3) MÅNADER SOM OMEDELBART FÖREGÅTT DAGEN FÖR SKADESTÅNDSKRAVETS FRAMSTÄLLANDE UNDER DEN INKÖPSORDER SOM GAV UPPHOV TILL SKADAN I FRÅGA.

13 Tillämpning av begränsningar och förbehåll till konsumenter

Vissa jurisdiktioner tillåter inte att exkludera underförstådda garantier eller att begränsa ansvar för följdskador i förhållande till konsumenter. Därför kan de villkor som anges i avsnitten 11 och 12 ovan komma att inte gälla om Kunden är en konsument. Avsnitt 11 och 12 inskränker inte konsumentens lagstadgade rättigheter och gäller endast för Kunder i den utsträckning sådana begränsningar är tillåtna enligt lag.

14 Tjänsternas tillgänglighet

Information som beskriver Ungappeds Tjänst är tillgänglig över hela världen, men det betyder inte Ungappeds Tjänst eller Ungappeds Mjukvara eller delar av dem är tillgängliga i Kundens land. Ungapped kan begränsa tillgången till Ungappeds Tjänst, Ungappeds Mjukvara eller delar av dessa i vissa länder. Det är Kundens ansvar att se till att användningen av Ungappeds Tjänst eller Ungappeds Mjukvara är laglig i Kundens hemland. Ungappeds Tjänst är kanske inte tillgänglig på alla språk. Om det enligt Ungappeds rimliga bedömning visar sig att Kunden använder Ungappeds Tjänst, Ungappeds Mjukvara, Dokumentation eller annat material eller tjänster som tillhandahålls av Ungapped enligt Avtalet på ett sätt som bryter mot lag, skapar en överdriven börda eller potentiellt negativ inverkan på Ungappeds system, Kan Ungapped utöver dess andra rättigheter eller rättsmedel under detta Avtal, utan ansvar omedelbart avbryta eller säga upp Kundens tillgång till Ungappeds Tjänst.

15 Tillämplig lag; Skiljedom

15.1 Tillämplig lag

Detta Avtal skall tolkas i enlighet med svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler.

15.2 Tvistlösning

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

15.3 Informell tvistlösning

Innan formell tvistlösning används i enlighet med detta avsnitt, accepterar du att först kontakta oss direkt på hello@ungapped.com för att söka en informell lösning av tvisten. Om tvisten inte slits inom trettio (30) dagar efter meddelande därom, kan du eller Ungapped inleda skiljedomsförfarande i enlighet med förfarandena i detta avsnitt.

15.4 Tidsbegränsning för att inkomma med krav

Oaktat vad som sägs stadgas i lag, måste eventuella krav och anspråk som har samband med din användning av Ungappeds produkter eller Ungappeds Tjänst göras gällande inom ett (1) år från det att ett sådant krav eller anspråk uppstod, annars förloras rätten till att rikta krav eller anspråk.

16 Övrigt

Varken rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet kan överlåtas av Kunden, och sådant försök till överföring ska vara utan verkan. Varje avstående eller modifiering av någon bestämmelse i Avtalet måste vara skriftlig och ska undertecknas av båda parter. Om någon av parterna underlåter att utöva någon rätt enligt Avtalet, ska det inte betraktas som ett avstående från sådan rättighet. Parterna garanterar härmed att efterleva sina respektive åtaganden under Avtalet och är införstådda med att Avtalet är juridiskt bindande, giltigt och verkställbart. Om villkor eller bestämmelse i Avtalet befinns olaglig, overkställbar eller ogiltig, helt eller delvis, av någon anledning, ska denna bestämmelse strykas från Avtalet och inte påverka resten av Avtalet. Parterna är oberoende enheter och ingenting i Avtalet och dess utförande ska tolkas som att skapa ett gemensamt bolag eller en agentur mellan Ungapped och Kunden. Ungapped får delegera utförandet av tjänster härunder till sina dotterbolag och leverantörer. Avtalet, Personuppgiftspolicyn, Utvecklarvillkoren, AUP och Tilläggsvillkoren utgör hela avtalet mellan parterna avseende dess innehåll och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal eller överenskommelser avseende avtalsföremålet. Eventuella meddelanden till Kunden kan lämnas via e-post. Rubrikerna i avsnitten i Avtalet är för bekvämlighet och ska anses sakna betydelse för tolkningen av Avtalet. Ordet ”inklusive” betyder ”inklusive men inte begränsat till”. Eventuella förseningar i utförandet av några skyldigheter anses inte vara ett brott mot Avtalet om en sådan försening orsakas av en arbetskonflikt, brist på material, brand, jordbävning, översvämning, telekommunikation eller internetfel eller någon annan händelse utanför parternas rimliga kontroll.

17 Ändringar av Avtalet och Ungappeds Tjänst

Ungapped förbehåller sig rätten att ändra villkoren i Avtalet efter eget val från tid till annan. Alla sådana ändringar kommer att träda ikraft när de publiceras på Ungappeds Hemsida eller skickas till Kunden genom e-postmeddelande till den mejladress som angivits i Kundens användarkonto. Kunden samtycker till att regelbundet granska Ungappeds Hemsida för ändringar. Ungapped förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Ungappeds Tjänst eller Ungappeds Mjukvara, helt eller delvis, inklusive men inte begränsat till, de internetbaserade tjänsterna, prissättning, tekniska supportalternativ och andra produktrelaterade policys. Kundens fortsatta användning av Ungappeds Tjänst och/eller Ungappeds Mjukvara efter att sådana ändringar utförts till Avtalet och tillgängliggjorts på Ungappeds Hemsida eller skickats till Kunden kommer att utgöra Kundens godkännande av sådana ändringar.

18 Frågor eller ytterligare information

Om Kunden har frågor angående Avtalet, vänligen skicka ett mail till hello@ungapped.com.

Ta din marknadsföring till nästa nivå