Allmänna villkor | Ungapped

Senast uppdaterad den 18 maj, 2018

Dessa Allmänna villkor reglerar de tjänster som tillhandahålls av Ungapped AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt Ungapped, ) till kunden (nedan Kunden).

Läs noggrant igenom villkoren i detta avtal gällande Ungappeds tjänst (”Avtalet”), vilka reglerar användningen av: (i) Ungappeds plattform (enligt definitionen nedan och som innehåller all underliggande programvara och teknik) (ii) Integrationsprogramvaran (enligt definitionen nedan), (iii) de hemsidor som ägs eller drivs av Ungapped, inklusive hemsidan ungapped.com (”Ungappeds hemsida”); och (iv) alla övriga Ungapped produkter eller tjänster (klausuler (i) – (iii) kollektivt kallat ”Ungappeds tjänst”) som erbjuds av Ungapped. Du måste acceptera Avtalet för att skapa ett konto för Ungappeds tjänst och även om du inte har ett konto accepterar du Avtalet genom att använda Ungappeds hemsida såsom anges nedan i avsnitt 2.1.

OBSERVERA, AVTALET INNEHÅLLER OCKSÅ ETT VILLKOR I AVSNITT 16 OM ATT AVGÖRA TVISTER GENOM SKILJEDOM VILKET KRÄVER ATT DU INKOMMER MED KRAV DU HAR MOT OSS FÖR BINDANDE OCH SLUTGILTIG SKILJEDOM.

OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR SOM ANGES I AVTALET, ELLER OM DU SAKNAR BEFOGENHET ELLER BEHÖRIGHET ENLIGT AVSNITT 2.1 OCH 2.2 NEDAN, KLICKA INTE PÅ ”JAG ACCEPTERAR”, SKAPA INTE ETT KONTO OCH ANVÄND INTE UNGAPPEDS TJÄNST ELLER BESÖK UNGAPPEDS HEMSIDA. OM DU ÄR KONKURRENT TILL UNGAPPED FÅR DU INTE ANVÄNDA UNGAPPEDS TJÄNST UTAN I FÖRVÄG SKRIFTLIGT TILLSTÅND.

1. VILLKOR

 • Anonym data” avser all aggregerad, icke-personligt identifierbara data eller information som härrör från Kundens eller Behöriga användares användning av Ungappeds programvara, Ungappeds tjänst eller annat som tillhandahålls av Ungapped.
 • Behöriga användare” avser Kundanvändare och Slutanvändare.
 • Faktureringsperiod” avser den period för vilken du godkänner förskottsavgifter enligt Inköpsorder, som kommer att vara densamma som eller kortare än prenumerationsperioden.
 • Kontakt” avser en enskild, potentiell, kommande eller kund annan person vars Kontaktuppgifter lagras av, eller på uppdrag av, dig eller dina Behöriga användare i Ungappeds tjänst.
 • Kontaktbegränsning” avser det maximala antalet Kontakter du är tillåten i enlighet med Prenumerationstjänsten, köpt av Kund enligt Inköpsorder.
 • Kundapplikation” avser programvaran, webbplatsen eller andra gränssnitt som har utvecklats, ägs eller drivs av eller för Kunden.
 • Kunduppgifter” avser all data eller information eller Kundinnehåll (inklusive personligt identifierbar information) av Kunden och dess Behöriga användare och Kontakter som tillhandahållits av Kunden eller dess Behöriga användare i samband med Ungappeds tjänst eller tjänster som tillhandahålls härunder.
 • Kundanvändare” avser anställda eller leverantörer hos Kunden som är behöriga att använda Ungappeds tjänst endast för Kundens interna affärsändamål och i övrigt i enlighet med detta Avtal.
 • Dokumentation” avser bruksanvisningar, användarhandböcker, produktspecifikationer, ”läs mig”-filer och annan dokumentation som Ungapped gör tillgänglig för Kunden i pappersform eller elektronisk form avseende Ungappeds programvara eller Ungappeds tjänst och eventuella modifierade, uppdaterade eller förbättrade versioner av sådan dokumentation.
 • Slutanvändare” avser Kundens Kontakter som är slutanvändare och behöriga att komma åt och använda Ungappeds tjänst, med förbehåll för detta Avtal och Utvecklarvillkoren.
 • Återkoppling” avser alla förslag och återkoppling som tillhandahålls Ungapped av Kunden eller Behöriga användare angående funktion, utseende eller andra egenskaper hos Ungappeds tjänst, Ungappeds programvara, Dokumentation eller annat material eller tjänster som tillhandahålls eller görs tillgängliga av Ungapped nedan.
 • Integrationsprogramvara” betyder alla Ungappeds äganderättsskyddade programvaror, antingen i objektkod eller källkodsform, inklusive applikationsprogrammeringsgränssnitt och alla ändrade, uppdaterade eller förbättrade versioner av sådan integrationsprogramvara som tillhandahålls eller gjorts tillgänglig för Kunden enligt Avtalet för att integrera Ungappeds tjänst i en Kundapplikation.
 • Immateriella rättigheter” avser patent och patentansökningar, uppfinningar (oavsett om de är patenterbara), varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter, knowhow, datarättigheter, specifikationer, maskeringsrättigheter, moraliska rättigheter, upphovsrättshavarens rättigheter och andra immateriella rättigheter som existerar nu eller uppstår senare, uppträder, härleder, förnyelser och förlängningar därav, oavsett om någon av dessa rättigheter uppstår enligt lagar i Sverige eller i något annat land eller jurisdiktion.
 • Månadsvis e-postbegränsning” avser antalet e-postmeddelanden som du kan skicka i en viss kalendermånad. För våra Basic-, Pro- och Enterprise-marknadsföringsprodukter är denna gräns lika med fyra (4) gånger Kontaktbegränsningen per månad om inte annat avtalats.
 • Personuppgifter” avser information som kan användas ensam eller tillsammans med annan information för att identifiera, kontakta eller lokalisera en individ.
 • Prislista” avser prislistan för Prenumerationstjänsten, SMS-tjänsten och andra produkter eller tjänster som Ungapped tillhandahåller.
 • Inköpsorder” avser en skriftlig eller elektronisk inköpsorder från Kunden för inköp av Prenumerationstjänsten för att få tillgång till och använda Ungappeds tjänst, att köpa Förbetalda krediter eller att beställa andra tjänster som tillhandahålls av Ungapped.
 • Serverprogramvara” avser Ungappeds äganderättsskyddade serverprogramvara som tillhandahålls av Ungapped på distans och alla ändrade, uppdaterade eller förbättrade versioner av sådan programvara som Ungapped kan göra tillgänglig (på distans) till Kunden enligt Avtalet.
 • Förbetalda krediter” avser de krediter som Kunden köper enligt en Inköpsorder för att bland annat skicka sms-meddelanden till Kontakter i samband med SMS-tjänsten.
 • SMS-tjänst” avser den textmeddelandetjänst som erbjuds av Ungapped som en del av Prenumerationstjänsten.
 • Prenumerationsavgift” avser det belopp du betalar för Prenumerationstjänsten.
 • Prenumerationstjänst” avser våra webbaserade verktyg och plattformar som du har tecknat dig för genom en Inköpsorder eller som vi annars gör tillgängliga för dig och utvecklas, drivs och underhålls av oss, tillgängliga via Ungappeds hemsida eller en annan angiven URL och eventuella kompletterande produkter och tjänster, inklusive webbhotell, som vi tillhandahåller dig.
 • Prenumerationsperiod” betyder den Inledande prenumerationsperioden och alla Förnyelseperioder.
 • Ungapped innehåll” betyder all information, data, text, meddelanden, programvara, ljud, musik, video, fotografier, grafik, bilder och taggar som vi inkorporerar i Prenumerationstjänsten eller Professionella tjänster, inklusive analytiska data.
 • Ungappeds plattform” avser den äganderättsskyddade onlineplattformen som består av Serverprogramvaran, vilken tillhandahålls av Ungapped på distans via onlinebasis.
 • Ungappeds programvara” avser Serverprogramvaran och Integrationsprogramvaran.
 • Ungappeds hemsida” avser Ungappeds hemsida som finns på ungapped.com eller någon annan webbplats som utsetts skriftligt av Ungapped.
 • Du”, ”din” eller ”Kunden” betyder den person eller enhet som använder Prenumerationstjänsten eller tar emot Professionella tjänster och identifieras i tillämpligt faktureringsutlåtande, online prenumerationsprocess, Inköpsorder eller uppdragsbeskrivning som kund.

2  Godkännande av villkor och behörighet

 • Godkännande av villkoren. I Avtalet anges de juridiskt bindande villkoren för din användning av Ungappeds tjänst. Genom att använda Ungappeds tjänst på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, att besöka Ungappeds hemsida, bekräftar du: (i) att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av Avtalet, inklusive Ungappeds personuppgiftspolicy som finns på ungapped.se/villkor/personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) och Ungappeds användarpolicy som finns på ungapped.se/villkor/anvandarpolicy (”AP”); (ii) att du har behörighet att ingå Avtalet (inklusive Personuppgiftspolicy, AP och alla villkoren som anges eller refereras nedan), på uppdrag av enheten eller personen för vilken Ungappeds tjänst var beställd enligt namnet på Inköpsordern som lämnats till Ungapped; (iii) att du är berättigad att ingå Avtalet i enlighet med de behörighetskrav som anges nedan i avsnitt 2.2; och (iv) godkänner att du ingår Avtalet (inklusive alla de villkor som anges eller refereras nedan, inklusive Personuppgiftspolicy och AP) med Ungapped AB, ett bolag som är bildat enligt svensk lag. Vidare ska du, när du använder särskilda tjänster eller material genom eller i samband med Ungappeds tjänst, omfattas av eventuella regler som gäller för sådana tjänster eller material som kan innehålla villkor och andra användarregler, policyer och förfaranden utöver dem i termerna (”Tilläggsvillkor”). Alla sådana Tilläggsvillkor införlivas härmed genom hänvisning till Avtalet.
 • Behörighet. Du får använda Ungappeds tjänst om du är över arton (18) år och inte hindrad från att ta emot tjänster enligt gällande lag. Genom att tillträda och använda Ungappeds tjänst bekräftar du att du är över arton (18) år och fullt behörig att ingå i villkoren, skyldigheterna, bekräftelserna, försäkrandena och garantierna i Avtalet och att följa Avtalet. Om vi av någon anledning, enligt vår egen bedömning, tror att du inte uppfyller de behörighetskrav som anges ovan, förbehåller vi oss rätten att, utan att meddela dig, säga upp ditt konto och Avtalet. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt det här avsnittet har vi inga skyldigheter gentemot dig enligt Avtalet.

3 Tillträde och använding av Ungappeds tjänst

 1. Skapa ett konto. För att få tillträde till och använda Ungappeds tjänst måste du skapa och registrera ett användarkonto. När du registrerar ett användarkonto för Ungappeds tjänst, godkänner du att tillhandahålla och hålla uppdaterad information som är sanningsenlig, korrekt, giltigt och fullständig. Du godkänner att du inte (a) skapar ett användarkonto med hjälp av en falsk identitet eller information, (b) skapar ett användarkonto eller använder Ungappeds tjänst om du tidigare har tagits bort eller förbjudits av oss från användande av Ungappeds tjänst. Du förstår och godkänner att du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen och skydda ditt lösenord till ditt användarkonto. Du är ensam ansvarig för aktiviteter som kopplas ditt användarkonto, oavsett om sådan aktivitet är godkänd av dig. Du godkänner att meddela oss omedelbart om obehörig användning av ditt användarkonto.
 2. Tillgång till Ungappeds tjänst. Med förbehåll för villkoren i Avtalet beviljar Ungapped härigenom till Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens, endast under Prenumerationsperioden, att (i) få tillträde till, använda och tillåta Kundanvändare att tillträda och använda Ungappeds tjänst, via Internet, enbart för Kundens egna interna affärsändamål och (ii) reproducera och använda ett rimligt antal kopior av den tillämpliga Dokumentation till stöd för utövandet av de licenser som beviljats i detta avsnitt.
 3. Begränsningar. Kunden bekräftar att Ungappeds programvara och Dokumentationen innehåller och utgör värdefulla företagshemligheter hos Ungapped. Kunden godkänner till att varken själv, eller tillåta annan Behörig användare eller tredje part: (i) ändra, anpassa, översätta eller skapa härledda verk baserat på Ungappeds programvara eller Dokumentation; eller (ii) omvänt konstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt härleda, faställa eller försöka härleda eller fastställa källkoden (eller de underliggande idéerna, algoritmerna, strukturen eller organisationen) av Ungappeds programvara, med undantag av vad som uttryckligen är tillåtet enligt gällande lag eller (iii) distribuera, licensiera, underlicensiera, tilldela, överföra eller på annat sätt göra tillgänglig för tredje part någon av Ungappeds programvara eller Dokumentation, utom det som uttryckligen tillåts i avsnitt 3.2. Ungapped förbehåller sig alla rättigheter och licenser som inte uttryckligen beviljas Kunden i avsnitt 3.2 och inga underförstådda licenser beviljas av Ungapped. Kunden förbinder sig att inte på något sätt ta bort, ändra eller dölja några äganderättsskyddsmeddelanden (inklusive upphovsrättsmeddelanden) tillhörande Ungapped eller dess leverantörer på eller inom Ungappeds tjänst, Ungappeds programvara eller Dokumentation. Kunden förstår och godkänner att eventuell bristande överensstämmelse från någon Behörig användare med något av kraven ovan kommer att anses vara ett avtalsbrott av Kunden under detta Avtal.
 4. Behöriga användare. Kunden samtycker till att inte tillåta någon annan än Behöriga användare att tillträda eller använda Ungappeds tjänst. I förhållande till varje Behörig användare ska Kunden se till att (a) sådan Behörig användare använder Ungappeds tjänst uteslutande i enlighet med Avtalet och tillämpliga användningsbehörigheter, och (b) sådan Behörig användare uppfyller Ungappeds då gällande AP. Kunden samtycker till att eventuell felaktig användning av någon Behörig användare med något av kraven ovan kommer att anses vara ett avtalsbrott av Kunden under detta Avtal.
 5. Integration med Kundapplikationer Integration med Kundapplikationer. Kundens integrering av Ungappeds tjänst i Kundapplikationer styrs av Utvecklarvillkoren som finns på ungapped.se/villkor/utvecklarvillkor. Utvecklarvillkoren är införlivade i och ingår i detta Avtal. Om det förekommer någon inkonsekvens eller konflikt mellan Avtalet och Utvecklarvillkoren, ska Utvecklarvillkoren endast styra med avseende på syftet däri.

4 Prenumerationstjänster; SMS-tjänster; Professionella tjänster; Utbildning; Supporttjänster; Betalningsvillkor

4.1  Prenumerationstjänster & avgifter

i. Prenumerationstjänster. Under Prenumerationsperioden kommer Ungapped att ge dig tillgång till Prenumerationstjänsten som anges i Inköpsordern. Den inledande prenumerationstiden börjar det datum då Prenumerationstjänsten köps av dig enligt Inköpsordern (”Inledande period”). Därefter kommer Prenumerationstiden automatiskt att förnyas i efterföljande perioder som motsvarar den inledande Prenumerationstiden (”Förnyelseperiod”), såvida du inte lämnar skriftligt meddelande om att inte förlänga eller uppsägning före utgången av din pågående Prenumerationsperiod. För mer information om Prenumerationstjänster, inklusive prissättning, se Prislista som finns här ungapped.se/priser.

ii.  Prenumerationsavgifter. Om inte annat anges i Inköpsordern, kommer Prenumerationsavgiften att vara fast under Prenumerationsperioden förutsatt att du inte (i) överskrider Kontaktbegränsningen, Månadsvisa e-postbegränsningen, Behöriga användare eller andra tillämpliga gränser, (ii) uppgraderar din prenumeration, eller (iii) prenumererar på ytterligare funktioner eller produkter. Om en prisändring gäller dig debiteras du vid början av nästa Faktureringsperiod i Prenumerationsperioden i enlighet med lämplig prisstruktur. Prenumerationerna förnyas vid Ungappeds aktuella prissättning för din existerande prenumeration.

 

iii. Förbetalda krediter. Ungapped erbjuder SMS-tjänsten som en tilläggsfunktion i Prenumerationen. För att skicka sms-meddelanden via SMS-tjänsten till sina Kontakter måste Kunden köpa Förbetalda krediter enligt en Inköpsorder. Ungapped kommer att beräkna och dra av de tillämpliga SMS-avgifterna från Kundens Förbetalda kreditbalans i samband med Kundens användning av SMS-tjänsten. För mer information om SMS-tjänster, inklusive SMS-prissättning, se Prislista som ligger här ungapped.se/priser.

4.2 Professionella tjänster

Under förutsättning att villkoren i Avtalet (inklusive betalning av gällande avgifter) kommer Ungapped att tillhandahålla Kundintegration, rådgivande och andra professionella tjänster med avseende på Ungappeds tjänst som anges i en Inköpsorder (gemensamt benämnt ”Professionella tjänster”, för att undvika missförstånd utesluts Support). Omfattning, tidsplan och parternas uppgifter avseende de Professionella tjänsterna ska anges i Inköpsordern. Om inte avgifterna för Professionella tjänster anges i Inköpsorder, ska avgifterna grundas på Ungappeds då gällande prislista för sådana Professionella tjänster.

4.3 Supporttjänster

Med förbehåll för villkoren i Avtalet (inklusive betalning av tillämpliga avgifter) kommer Ungapped att tillhandahålla teknisk kundsupport för Ungappeds tjänst som köpts av Kunden i enlighet med Ungappeds aktuella villkor för sådan support (”Supporttjänst”). Ungapped kommer göra kunduppdateringar och uppgraderingar tillgängliga för Kunden gällande Ungappeds programvara på sådana villkor som Ungapped generellt gör sådana uppdateringar och uppgraderingar tillgängliga för sina övriga kunder.

4.4 Betalningsvillkor

Alla avgifter är icke-återbetalningsbara. Kunden ska betala de avgifter till Ungapped som anges i Inköpsordern, i enlighet med de betalningsvillkor som anges däri. Ungapped får höja avgifterna som Kunden ska betala genom skriftligt meddelade till Kunden, förutsatt att sådan ökning inte sker mer än en gång under en tolv (12) månadersperiod. Om du betalar med kreditkort godkänner du att vi debiterar ditt kreditkort eller bankkonto för alla avgifter som ska betalas under Prenumerationsperioden. Avgifterna är exklusive all tillämpbar försäljningsskatt, användarskatt, mervärdesskatt och andra liknande avgifter. Kunden ansvarar för betalning av alla sådana skatter (förutom skatter baserade på Ungappeds intäkt) och eventuella relaterade påföljdsavgifter och ränta, som härrör från betalningen av avgifterna, leveransen av Ungappeds programvara eller tjänster utförda av Ungapped.

5 Undantag

Oaktat vad som framgår i Avtalet, har Ungapped inget ansvar enligt Avtalet för vad som uppstår eller är resultatet av: (i) problem som orsakats av misslyckade Internetanslutningar eller annan hårdvara, mjukvara eller utrustning som inte ägs, kontrolleras eller drivs av Ungapped; (ii) avvikelser som härrör från Kundens, dess Behöriga användares eller någon tredje parts felaktiga användning, missbruk, försumlighet eller otillbörlig eller obehörig användning av hela eller någon del av Ungappeds programvara, Ungappeds tjänst eller andra tjänster som härvid tillhandahålls av Ungapped; (iii) modifiering, ändring, revidering eller byte till Ungappeds programvara av någon annan än Ungapped; eller (iv) någon annan faktor utanför Ungappeds skäliga kontroll.

6 Kundförpliktelser

6.1 Kunduppgifter

Kunden beviljar Ungapped under Prenumerationsperioden en icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betalad, global licens för Kundens immateriella ägande och äganderätt till alla Kunduppgifter som är skäligen nödvändiga för att Ungapped ska kunna tillhandahålla Kunden Ungappeds tjänst och andra tjänster nedan. Kunden samtycker till att Kunden är ensamt ansvarig för Kundens användning, och dess Behöriga användares användning av Kundens konto. Ungapped kommer att använda skäliga åtgärder för att skydda personligt identifierbar information om Kunden och dess Behöriga användare. Kunden garanterar att den har alla rättigheter som krävs för att bevilja sådana licenser som beviljats härigenom till Ungapped i och till sådana Kunduppgifter.

6.2 Personuppgifter

I enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar som rör dataintegritet, gränsöverskridande dataflöden och dataskydd, tillåter parterna att Kunden kommer att vara personuppgiftsansvarig för Personuppgifter som samlats in av Ungappeds tjänst enligt Avtalet. Kunden har rätt att bestämma de syftet för vilka Personuppgifterna behandlas, så länge det inte är oförenligt med Ungappeds tjänstförpliktelser enligt nedan och funktionaliteten för Ungappeds programvara som licensieras av Kunden nedan. Kunden beviljar Ungapped ett icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betalad och global licens för att använda Personuppgifter som är skäligen nödvändiga för Ungapped för att tillhandahålla Kunden tjänsterna nedan och funktionaliteten för Ungappeds programvara licensierad av Kunden. Kunden garanterar att den har alla rättigheter som krävs för att bevilja de licenser som beviljats ​​i detta avsnitt. Kunden samtycker till Ungappeds skyldighet att behålla Personuppgifter som erhållits i samband med tillhandahållandet av tjänsterna inte ska sträcka sig bortom Prenumerationsperioden. Ungapped kommer att använda Personuppgifter i enlighet med Avtalet och Personuppgiftspolicy som finns på ungapped.se/villkor/personuppgiftspolicy och behandla dem i enlighet med Personuppgiftsbiträdesavtal som finns på ungapped.se/villkor/personuppgiftsbitradesavtal.

6.3 Skadeståndsersättning

Kunden försvarar på egen bekostnad alla anspråk eller åtgärder mot Ungapped eller dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda eller entreprenörer (var och en ”Ungappeds skadelidande part”) som framförs av tredje part och kommer att ersätta och hålla Ungappeds skadelidande part fri från alla kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) och skadeståndsansvar som uppkommit i den mån åtgärden baseras på: (i) påståenden om att Kundapplikationer, produkt eller tjänst som säljs eller distribueras av Kunden, Kundinnehåll eller eventuell kundaktivitet bryter mot tillämplig lag (inklusive CAN-SPAM Act och federala och statliga tävlingar och tävlingsregler) eller eventuella rättigheter (inklusive Immateriella rättigheter) från tredje part. (b) Användning av Ungappeds tjänst på ett sådant sätt att det skapar en rekommendation som Ungappeds programvara inte annars skulle skapa (t ex åsidosätter Ungappeds interna rekommendationsalgoritmer för användningsparametrar eller begränsningar) eller kringgår eller bryter mot någon säkerhetsanordning eller skydd som används av Ungappeds tjänst; (c) Kontaktkrav eller (d) överträdelse av garantier som görs av dig eller ditt brott mot någon annan bestämmelse i Avtalet, Utvecklarvillkoren, AP eller Tilläggsvillkor. Ovanstående förpliktelser är villkorade av att Ungapped skriftligen anmäler om sådan åtgärd till Kunden, vilket ger Kunden ensam kontroll över försvaret och eventuella relaterade förlikningsförhandlingar, och vid Kundens skäliga begäran samarbeta och bistå i sådant försvar. Kunden får under inga omständigheter ingå någon uppgörelse som innebär att Ungapped eller någon Ungapped skadelidande part innehar skadeståndsansvar, av oaktsamhet eller annat ansvar, eller oskadad ersättningsskyldig part, åläggs att kräva att Ungapped eller någon Ungapped skadelidande part bidrar till uppgörelsen utan att Ungapped i förväg har givit skriftligt samtycke.

7 Ägande

Ungapped och dess leverantörer behåller alla rättigheter, titlar och anspråk till samtliga Immateriella rättigheter i Ungappeds programvara, Dokumentation och allt annat material som tillhandahålls eller gjort tillgängligt för Kunden i samband med de tjänster som tillhandahålls av Ungapped och alla ändringar, uppdateringar och förbättringar av föregående artiklar. Kunden tillkännager härmed Ungapped rätt till all Återkoppling och Anonym data i en global, oupphörlig, oåterkallelig, icke-exklusiv, fritt överlåtbar, fullt betalad och royaltyfri rättför att Ungapped ska använda och utnyttja på något sätt och för något ändamål. Kunden behåller rätten, titeln och anspråk, inklusive alla Immateriella rättigheter, till Kundinnehåll och Kunduppgifter som beviljats Anonym data till Ungapped.

8 Offentlighet

Ungapped kan hänvisa till förekomsten av Avtalet och använda Kundens namn i pressmeddelanden, på webbplatser och annat reklammaterial, men kommer inte att avslöja någon icke-offentlig och äganderättsskyddad information som skriftligen betecknats ”konfidentiell” av Kunden.

9 Uppsägning

9.1 Uppsägning

Du kan när som helst avbryta eller säga upp Prenumerationstjänsten genom att avbryta ditt konto från Ungappeds plattform eller genom att skicka ett mail till hello@ungapped.com. Vi förbehåller oss rätten att avaktivera din Prenumerationstjänst eller upphäva din tillgång till Prenumerationstjänsten eller säga upp Avtalet, enligt vår egen bedömning, när som helst och utan förvarning eller ansvar gentemot dig om du bryter mot Avtalet, Personuppgiftspolicyen, Utvecklingsvillkoren, AP eller Tilläggsvillkor. Vid en sådan uppsägning kan vi ta bort dina uppgifter och annan information som är relaterad till ditt konto.

9.2 Skäl för uppsägning

Endera parten får säga upp Avtalet för väsentligt avtalsbrott mot den andra parten som förblir oavhjälpt trettio (30) dagar efter leverans av skriftligt meddelande till den avtalsbrytande parten som skäligen detaljerat beskriver ett sådant avtalsbrott. Ovanstående rättigheter för uppsägning är utöver de rättigheter och rättsmedel som anges i Avtalet eller enligt gällande lag.

9. 3 Uppsägning vid insolvens

Avtalet kan sägas upp av endera parten omedelbart efter skriftlig underrättelse till den andra parten, om den andra parten vidtar några företagsåtgärder för att upplösa, likvidera eller avveckla sin verksamhet, vidtar en allmän åtgärd till förmån för sina fordringsägare eller förfaranden eller vilket som helst fall påbörjas i någon domstol med behörig jurisdiktion av eller mot en sådan part som söker: (i) partens omorganisation, likvidation, upplösning, uppgörelse eller avveckling eller sammansättning eller omställning av sina skulder, (ii) utnämning av en mottagare eller förvaltare för eller över en sådan parts egendom, eller iii) liknande befrielse gentemot parten enligt lag om konkurs, insolvens, omorganisation, likvidation, sammansättning eller justering av skulden, och sådant förfarande eller ärende kommer att fortsätta oavfärdat, eller ett beslut med avseende det föregående kommer tas utan stöd, under en period av mer än trettio (30) dagar

9.4 Effekter vid uppsägning

Vid utgången eller uppsägningen av Avtalet (eller någon särskild Prenumerationstjänst) oavsett anledning ska Kunden upphöra (och begära att alla Behöriga användare upphör) att använda och förstöra all information eller material som tillhandahålls av Ungapped, inklusive relaterad Ungappeds programvara och Dokumentation som tillhandahålls av Ungapped, och alla kopior av detta i Kundens besittning eller kontroll. Vid utgången eller uppsägningen av Avtalet oavsett anledning ska alla avgifter som uppkommit till följd av alla Inköpsordrar förfalla till betalning till Ungapped omedelbart, förutsatt att Kunden säger upp Avtalet enligt 9.2, kommer Ungapped att återbetala kundavgifter som betalats i förskott av Kund för outnyttjad del av Prenumerationsperioden för vilken sådan betalning gjordes. Om Kunden säger upp Avtalet (eller någon särskild Prenumerationstjänst) av någon annan anledning än i enlighet med avsnitt 9.2 eller 9.3 ska avgifterna för Kundens då löpande Prenumerationsperiod omedelbart betalas. Följande avsnitt kommer att vara gällande vid utgången eller uppsägningen av Avtalet: 1, 3 (iii), 3 (iv), 4.1 (ii), 4.4, 5, 6.3, 7, 8, 9.4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18.

10 Sekretess

”Konfidentiell information” avser med avseende på (i) Ungapped, Ungappeds programvara, Dokumentation, Återkoppling och den icke-offentliga tekniken, marknadsföringen eller den finansiella informationen från Ungapped till klient som Ungapped har markerat ”konfidentiell” eller med en liknande textförklaring, och (ii) Kund, Kunduppgifter. Den mottagande parten samtycker till att den inte kommer att använda eller avslöja någon Konfidentiell Information av den uppgiftslämnande parten till tredje part, med undantag av vad som uttryckligen är tillåtet enligt Avtalet. Mottagarparten begränsar tillgången till den uppgiftslämnande partens Konfidentiella Information till dess anställda och leverantörer, som har behov av att veta, vilka har sekretessförbindelser som inte är mindre restriktiva än de som anges häri, och som har informerats om den konfidentiella aspekten av sådan information. Den mottagande parten kommer att skydda den uppgiftslämnande partens Konfidentiella Information från obehörig användning, åtkomst eller utlämnande på samma sätt som det skyddar sin egenutvecklade information av liknande karaktär, och under inga omständigheter med mindre än skälig omsorg. De konfidentialitetsförpliktelser som anges häri gäller inte information där den mottagande parten kan bevisa att informationen (a) har blivit allmänhet tillgänglig, utan att den mottagande parten har begått något fel; (b) lagligen tillhandahålls den mottagande parten av en tredje part utan några plikter eller skyldigheter i fråga om sekretess; (c) var redan känd för den mottagande parten vid offentliggörandet; eller (d) utvecklades  självständigt av anställda eller leverantörer till den mottagande parten som inte hade tillgång till den uppgiftslämnande partens Konfidentiella Information. Dessutom får den mottagande parten avslöja den uppgiftslämnande partens Konfidentiella Information i den utsträckning som sådan upplysning är nödvändig för att den mottagande parten ska kunna säkerställa sina rättigheter enligt Avtalet eller det krävs enligt lag eller av domstolsordning eller liknande rättslig eller administrativ enhet förutsatt att den mottagande parten omedelbart underrättar den uppgiftslämnande parten om sådan information som krävs och samarbetar med den uppgiftslämnade parten om att söka en lämplig skyddande åtgärd. Vid uppsägning eller upphörande av Avtalet kommer varje part att förstöra eller returnera till den andra all Konfidentiell Information tillhörig den andra parten som den innehar eller kontrollerar (med undantag för kopior som sparas på säkerhetskopieringsband eller enbart för arkivändamål) och vid uppgiftslämnandepartens begäran kommer att skriftligt intyga att den har fullgjort denna skyldighet fullt ut.

11 Ansvarsfriskrivning

UNGAPPED GARANTERAR INTE UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅTT ELLER STATUTORISKT, MED HÄNVISNING TILL AVTALET ELLER UNGAPPEDS TJÄNST, UNGAPPEDS PROGRAMVARA ELLER ANNAN TJÄNST SOM UTFÖRS, DOKUMENTATIONEN ELLER ANNAT MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS AV UNGAPPED, INKLUSIVE GARANTIER AV ÄGANDE, ÖVERTRÄDELSE, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SYFTE. UNGAPPED GARANTERAR INTE ATT UNGAPPEDS PROGRAMVARA ELLER UNGAPPEDS TJÄNST ÄR FELFRI ELLER OAVBRUTEN ELLER ATT RESULTATEN AV DESS ANVÄNDNING SKALL VARA KORREKT, EXAKT ELLER PÅLITLIGT. KUNDEN FÖRSTÅR ATT DEN INTE KAN FÖRLITA SIG PÅ NÅGRA GARANTIER OCH ATT INGA GARANTIER LÄMNAS AV NÅGON AV UNGAPPEDS LEVERANTÖRER.

12 Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UNGAPPED AVTALSRÄTTSLIGT, UTOMOBLIGATORISKT, STRIKT ANSVAR ELLER ENLIGT ANDRA RÄTTSPRINCIPER, ANSVARA FÖR SÄRSKILDA, PUNITIVA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SKADOR PÅ ELLER FÖRLUST AV DATA, ERSÄTTNINGSKOSTNADER FÖRLUST AV FÖRVÄNTAD INTÄKT ELLER VINST, ARBETSSTOPP ELLER FÖRSÄMRING AV ANDRA TILLGÅNGAR HÄNFÖRLIGT TILL ELLER I SAMBAND MED AVTALET ELLER UNGAPPEDS UTFÖRANDE HÄRIGENOM, ELLER GENOM ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, HELT ELLER DELVIS,  UNGAPPEDS PROGRAMVARA, UNGAPPEDS TJÄNST, DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIAL ELLER TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV UNGAPPED, OAVSETT OM SKADAN VARIT FÖRUTSEBAR OCH OAVSETT OM UNGAPPED HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA UNGAPPEDS TOTALA KUMULATIVA SKADESTÅNDSANSVAR HÄNFÖRLIG TILL ELLER I SAMBAND MED AVTALET, UNGAPPEDS PROGRAMVARA, UNGAPPEDS TJÄNST, DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIAL ELLER TJÄNSTER UTFÖRDA AV UNGAPPED SÅVÄL AVTALSRÄTTSLIGT, UTOMOBLIGATORISKT, STRIKT ANSVAR ELLER ENLIGT ANDRA RÄTTSPRINCIPER, ALDRIG ÖVERSTIGA DE TOTALA AVGIFTER SOM FAKTISKT BETALATS TILL UNGAPPED AV KUNDEN ENLIGT INKÖPSORDERN FÖR DEN AV UNGAPPEDS PROGRAMVARA SOM GAV UPPHOV TILL SKADAN I FRÅGA, BEGRÄNSAT TILL ETT BELOPP SOM MOTSVARAR AVGIFTEN FÖR TRE (3) MÅNADER OMEDELBART FÖREGÅENDE DEN FÖRSTA DAGEN FÖR SKADESTÅNDSKRAVETS FRAMSTÄLLANDE. KUNDEN GODKÄNNER ATT UNGAPPEDS LEVERANTÖRER OCH DOTTERBOLAG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HAR NÅGOT ANSVAR HÄNFÖRLIGT TILL ELLER I SAMBAND MED AVTALET. OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄSNINGAR ÄR OBEROENDE AV EXKLUSIVA ÅTGÄRDER SOM ANGES I AVTALET.

13 Tillämpning av begränsningar och förbehåll till konsumenter

Vissa stater och/eller jurisdiktioner tillåter inte exkludering av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsning för följdskador i förhållande till konsumenter (dvs. en person som förvärvar varor på annat sätt än i samband med näringsverksamhet), så att de undantag som anges i Avsnitten 11 och 12 ovan gäller kanske inte Kunden om Kunden är en konsument. Begränsningarna eller exkluderingen av garantier och ansvar som ingår i Avtalet påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter. Begränsningarna eller exkluderingarna av garantier och rättsmedel som anges i Avtalet gäller endast för Kunder som är konsumenter i den utsträckning sådana begränsningar eller exkluderingar och rättsmedel är tillåtna enligt lagstiftningen i den jurisdiktion där en sådan Kund är belägen.

14 Grundförutsättningar

Garantifriskrivningen och ansvarsbegränsningen som anges ovan i avsnitt 11 och 12 är grundläggande delar av Avtalet mellan Ungapped och Kunden. Ungapped skulle inte kunna tillhandahålla Ungappeds tjänst på ekonomisk grund utan sådana begränsningar. Garantifriskrivningen och ansvarsbegränsningen är till förmån för Ungappeds leverantörer.

15 Tillgängligheten av tjänsterna

Information som beskriver Ungappeds tjänst är tillgänglig över hela världen, men det betyder inte Ungappeds tjänst eller Ungappeds programvara eller vissa delar av dem är tillgänglig i Kundens land. Ungapped kan begränsa tillgången till Ungappeds tjänst, Ungappeds programvara eller delar av dessa i vissa länder. Det är Kundens ansvar att se till att användningen av Ungappeds tjänst eller Ungappeds programvara är laglig i Kundens hemland. Ungappeds tjänst är kanske inte tillgänglig på alla språk. Om det av Ungappeds rimliga slutsats visar sig att Kunden använder Ungappeds tjänst, Ungappeds programvara, Dokumentation eller annat material eller tjänster som tillhandahålls av Ungapped enligt Avtalet på ett sätt som bryter mot lagar, skapar en överdriven börda eller potentiell negativ inverkan på Ungapped system, i tillägg till någon av dess andra rättigheter eller rättsmedel, kan Ungapped, utan ansvar för Ungapped, omedelbart upphäva eller säga upp Kundens tillgång till Ungappeds tjänst.

16 Tillämplig lag; Skiljedom

16.1 Tillämplig lag

Avtalet regleras av lagstiftningen i Stockholm, Sverige utan hänsyn till principer om lagkonflikter.

16.2 Tvister

Med undantag för vad som anges i Avtalet, samtycker du till att en eventuell tvist mellan dig och Ungapped som är relaterad till Avtalet, Ungappeds tjänst eller andra Ungapped produkter eller tjänster (gemensamt ”Tvister”) regleras av bestämmelser som anges i detta avsnitt 16.

16.3 Informell tvistlösning

Innan formell tvistlösning används i enlighet med detta avsnitt, accepterar du att först kontakta oss direkt på hej@ungapped.com för att söka en informell lösning av Tvisten. Om Tvisten inte löses inom trettio (30) dagar efter påkallelse, kan du eller Ungapped inleda skiljedomsförfarande i enlighet med förfarandena i detta avsnitt.

16.4 Tvistlösning

Eventuella tvister som inte kan lösas genom en informell tvistelösning i enlighet med punkt 16.3 ovan ska lösas genom slutlig, bindande och konfidentiellt skiljeförfarande och ska äga rum i Stockholm, Sverige, om inte parterna kommer överens om annat. Skiljenämnden ska genomföras enligt reglerna om kommersiellt skiljeförfarande, eftersom sådana regler är rådande, förutsatt att skiljemannen och parterna uppfyller följande: (i) skiljeförfarandet kan genomföras via telefon, online och/eller uteslutande grundas på skriftliga inlagor, det specifika sättet ska väljas av den part som initierar skiljeförfarandet; (ii) skiljeförfarandet får inte innebära någon personlig inställelse av parterna eller vittnen om inte parterna är överens om det; och (iii) domen som meddelas av skiljenämnden ska vara bindande, slutlig och konfidentiell och ingås i domstol i behörig jurisdiktion.

16.5 Val av skiljeförfarande

Du kan avstå från villkoret om skiljedom genom att tillhandahålla Ungapped en skriftlig uppsägning inom trettio (30) dagar från att du först accepterat Avtalet. Ditt meddelande måste innehålla: (i) ditt fullständiga för- och efternamn; (ii) den e-postadress du använde för att registrera ditt konto; och (iii) ett tydligt uttalande om att du avböjer villkoret om skiljedom.

16.6 Undantag för skiljeförfarande

Oavsett vad som finns angivet i Avtalet till dess motsats, om du på något sätt har kränkt eller hotat att bryta mot någon av Ungappeds immateriella rättigheter, kan Ungapped söka förbudsföreläggande eller annan lämplig undsättning i någon stat eller federal domstol med behörig jurisdiktion i något land, inklusive Stockholm, Sverige, utan att först gå igenom skiljeförfarande eller den informella tvistlösning som anges i detta avsnitt och du samtycker härmed till den jurisdiktionen och den jurisdiktionsorten.

16.7 Ingen grupptalan

Du får bara lösa tvister med Ungapped på individuell basis, och får inte göra anspråk som en medlem i grupptalan, sammanslagen eller representativ åtgärd. Gruppskiljeförfarande, grupptalan, privaträttsliga allmänna åtgärder och sammanslagning med andra skiljedomar är inte tillåtna enligt Avtalet.

16.8 Jurisdiktionsort och avstående av juryprövning

I händelse av att avtalet om skiljedom konstateras inte vara tillämpligt på dig eller ditt anspråk, är du och Ungapped överens om att rättsligt förfarande kommer att föras in i statliga domstolar i Stockholm, Sverige. Både du och Ungapped samtycker till plats och jurisdiktion där.

16.9 Tidsbegränsning för att inkomma med krav

Oaktat vad som sägs i stadga eller lag, måste eventuella krav och anspråk som har samband med din användning av Ungappeds produkt eller Ungappeds tjänst göras gällande inom ett (1) år efter det att ett sådant krav eller anspråk uppstod, annars förloras rätten till krav eller anspråk för alltid.

17 Övrigt

Varken rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet kan överlåtas av Kunden, och sådant försök till överföring ska vara ogiltigt och utan verkan. Varje avståendeändring eller modifiering av någon bestämmelse i Avtalet måste vara skriftlig och verkställd av båda parter. Om någon av parterna misslyckas med att utöva någon rätt enligt Avtalet, ska det inte betraktas som ett avstående från sådan rättighet. Varje part garanterar att genomförandet och leveransen av Avtalet och utförandet av sådan parts skyldigheter har vederbörligen godkänts och att Avtalet är ett giltigt och juridiskt avtal som är bindande för parterna och verkställbart enligt dess villkor. Om något villkor eller bestämmelse i Avtalet bestäms vara olaglig, overkställbar eller ogiltig, helt eller delvis, av någon anledning, ska denna bestämmelse strykas från Avtalet och får inte påverka legaliteten, verkställbarheten eller giltigheten av resten av Avtalet. Parterna godkänner att de har att göra med varandra som oberoende leverantörer och ingenting i Avtalet och dess utförande ska tolkas som att skapa ett gemensamt bolag eller en agentur mellan Ungapped och Kunden. Ungapped får delegera utförandet av tjänster härunder till sina dotterbolag och leverantörer. Avtalet, Personuppgiftspolicyn, Utvecklarvillkoren, AP, Personuppgiftsbiträdesavtalet och Tilläggsvillkoren utgör hela avtalet mellan parterna avseende dess innehåll och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal eller meddelanden avseende det innehåll som beskrivs. Eventuella meddelanden till Kunden kan lämnas via e-post. Rubrikerna i avsnitten i Avtalet är av bekvämlighet och får inte användas vid tolkningen av Avtalet. Som det används i Avtalet betyder ordet ”inklusive” ”inklusive men inte begränsat till”. Eventuella förseningar i utförandet av några skyldigheter anses inte vara ett brott mot Avtalet om en sådan försening orsakas av en arbetskonflikt, brist på material, brand, jordbävning, översvämning, telekommunikation eller Internetfel eller någon annan händelse utanför parternas rimliga kontroll.

18 Ändringar av Avtalet och Ungappeds tjänst

Ungapped förbehåller sig rätten att ändra villkoren i Avtalet efter egen bedömning från tid till annan. Alla sådana ändringar kommer att träda ikraft när de publiceras på Ungappeds hemsida eller skickas till Kunden genom e-postmeddelande, såsom angivits i Kundens användarkonto. Kunden samtycker till att regelbundet granska Ungappeds hemsida för ändringar. Ungapped förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Ungappeds tjänst eller Ungappeds programvara, helt eller delvis, inklusive men inte begränsat till, de Internetbaserade tjänsterna, prissättning, tekniska supportalternativ och annan produktrelaterad policy. Kundens fortsatta användning av Ungappeds tjänst och/eller Ungappeds programvara efter att sådana ändringar gjorts till Avtalet och tillhandahålls på Ungappeds hemsida eller skickats till Kunden kommer att utgöra Kundens godkännande av sådana ändringar.

19 Frågor eller ytterligare information

Om Kunden har frågor angående Avtalet, skicka ett mail till hej@ungapped.com.

 

Ta din marknadsföring till nästa nivå Testa gratis