Ungappeds Partnerskapsavtal

Här hittar du de juridiska dokument som behandlar vårt förhållande till dig som partner med Ungapped.

Frågor eller funderingar? Maila oss på partner@ungapped.com.

1. Syfte

Detta partnerskapsavtal (”Avtalet”) innehåller allmänna villkor för avtalet mellan dig (”Partner”) och Ungapped AB. (”Ungapped”). Detta avtal anger villkoren för partner och Ungapped att sälja och leverera Ungappeds produkter och tjänster till kunden.

Partner och Ungapped kallas tillsammans för ”Parter” eller var för sig en ”Part” i detta Avtal.

2. Definitioner

”Kund”

betyder slutkund eller slutanvändare till vilken Ungapped och/eller partner säljer tjänsterna och produkterna

”Immateriella rättigheter”

betyder alla patent, uppfinningar (oavsett om de är patenterbara), industriella mönster, bruksmodeller, varumärken och servicemärken oavsett om de har registrerats eller på annat sätt formaliserats, affärshemligheter, licenser, formler, logotyper, domännamn, klädsel, tekniker, upphovsrätt, rättigheter till mönster (inklusive mönsterregistreringar och mönsterrättigheter), i varje enskilt fall oavsett om de är registrerade eller oregistrerade och inklusive ansökningar om beviljande av något av det föregående och alla rättigheter eller former av skydd med motsvarande eller liknande verkan som något av det föregående som kan nu eller när som helst härefter existerar var som helst i världen.

”Provision” Avser den ersättning som partnern är berättigad till i enlighet med avsnitt 10 i detta avtal och därmed relaterade partnervillkor

”MRR” betyder månatliga återkommande intäkter på försäljningen av tjänsterna och produkterna till kunder

”Managed MRR” betyder MRR på försäljningen av tjänsterna och produkterna som uppstår på kundkontot som hanteras av partnern.

”Partnervillkor” betyder rekommendationspartnervillkor, återförsäljarpartnervillkor och/eller byråpartnervillkor

”Personal” Alla chefer, anställda eller praktikanter

”Produkter” eller ”Tjänster” Ungappeds tjänster eller produkter som marknadsförs och produceras från tid till annan åt kunder.

3. Samarbetstyper

3.1 Hänvisningspartner

Hänvisningspartner ska tillhandahålla kundkontakter som en oberoende agent till Ungapped som kommer att ingå ett avtal med kunden för användningen av Tjänster och Produkter. Hänvisningspartner verkar enligt villkoren för hänvisningspartner (bilaga 1).

3.2 Återförsäljarpartner

Återförsäljarpartner ska fungera som oberoende återförsäljare av Ungapped och på så sätt marknadsföra och sälja tjänsterna och produkterna till kunder och hantera kundkontot. Återförsäljarpartner verkar under återförsäljarpartners villkor (bilaga 2)

3.3 Byråpartner

Byråpartner ska hantera hela kundrelationen i termer av Tjänsterna och Produkterna inklusive försäljning, implementering, onboarding, support, fakturering och kontohantering. Byråpartners arbetar under byråpartners villkor (bilaga 3).

3.4 Teknikpartner

Teknikpartner är en partner som Ungapped har en integration eller annat tekniskt samarbete med. Syftet med partnerskapet är att erbjuda gemensamma kunder en bättre lösning samt att marknadsföra bägge parter gentemot varandras kunder. Teknikpartner verkar enligt villkoren för teknikpartner (bilaga 4).

4. Partnerns skyldigheter

Partner ska fullgöra skyldigheter i enlighet med detta avtal och tillämpliga partnervillkor.

Partnern ska säkerställa att dess personal är utrustad med alla verktyg, programvarulicenser, datorer och andra instrument som är nödvändiga för att fullgöra skyldigheterna enligt detta avtal.

Partner får inte under några omständigheter överlåta eller lägga ut några av sina skyldigheter enligt detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från Ungapped.

5. Parternas rättsliga ställning

Detta avtal är inte avsett att skapa ett förhållande såsom en franchise, joint venture eller anställningsförhållande eller partnerskap i lag mellan parterna. Ingen av parterna får agera på ett sätt som uttrycker eller antyder en annan relation än den oberoende entreprenören.

Partnern eller dess personal ska inte ha någon som helst rätt att ingå något avtal eller att ådra sig något ansvar eller någon skyldighet eller ingå något annat bindande arrangemang för Ungappeds räkning annat än vad som uttryckligen anges i detta avtal.

6. Rätt att använda

6.1 Ungappeds ägande

Ungapped ger Partner, när som helst under detta avtals giltighetstid, rätten att använda Ungappeds varumärken (särskilt Ungapped® och Ungapped-logotypen) (”Varumärken”) och eventuella nuvarande eller framtida patent, upphovsrätter, designrättigheter eller andra immateriella rättigheter, Ungappeds rättigheter i förhållande till produkterna eller tjänsterna, eller marknadsföring, marknadsföring och försäljning av produkterna eller tjänsterna och i den utsträckning det är nödvändigt för att utöva sina rättigheter och utföra sina skyldigheter enligt detta avtal.

Partner ska inte:

i. Ändra i produkter eller tjänster, utom i den mån detta krävs i enlighet med tillämplig lag. Sådan modifiering ska inte ske före Ungappeds skriftliga samtycke, vilket inte ska undanhållas på ett orimligt sätt;

ii. Ändra eller ta bort från produkterna eller tjänsterna något av varumärkena, eller numren eller andra identifieringssätt som används på eller i samband med produkterna eller tjänsterna;

iii. Använda var som helst i världen alla varumärken eller handelsnamn som så liknar något av varumärkena att de sannolikt kan orsaka förvirring eller bedrägeri;

iv. Använda något av varumärkena som en del av Partners företags- eller företagsnamn; eller

v. Ansök om eller registrera som ett varumärke eller som ett domännamn (webbplats) var som helst i världen vilket namn eller märke som är detsamma som eller liknar något av varumärkena eller något av Ungappeds domännamn.

Partnern förbinder sig uttryckligen att den inte, nu eller vid utgången av detta avtal, representerar att den har någon rätt eller äganderätt till något varumärke eller någon annan immateriell äganderätt och den ska inte vid något tillfälle göra anspråk på att användningen av eller referens till, varumärken av den på något sätt har skapat någon rättighet, titel eller intresse från dess sida i och till varumärken eller immateriella rättigheter.

Partnern ska omedelbart underrätta Ungapped om alla faktiska, hotade eller misstänkta intrång i något av varumärkena eller immateriella rättigheter, som kommer till Partners kännedom, och om alla anspråk eller hotade anspråk från tredje part att importen av produkterna eller tjänsterna, eller deras försäljning, gör intrång i någon annan persons varumärke eller andra immateriella rättigheter.

Dessutom kan Ungapped ge Partner tillgång till sitt marknadsförings- och försäljningsmaterial såsom logotyper, broschyrer, whitepapers, banderoller, foton etc. Genom att använda materialet samtycker Partner till:

  • använda materialet endast i syfte att utföra skyldigheterna enligt detta avtal;
  • inte modifiera, ändra eller på annat sätt ändra materialet utan Ungappeds skriftliga medgivande i förväg;
  • samarbeta fullt ut med Ungapped för att underhålla materialen; och
  • använd endast material som tillhandahålls av Ungapped eller som uttryckligen godkänts av Ungapped före sådan användning.

6.2 Begränsningar

Partnern ska inte göra eller försöka göra, och ska inte tillåta någon av kunderna eller någon tredje part att göra, något av följande med avseende på någon eller alla produkter och tjänster:

i. använda produkterna eller tjänsterna på ett sätt som är oförenligt med detta avtal, eller på ett sätt som strider mot tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till integritets- och exportlagar.

ii. använda produkter eller tjänster för att tillhandahålla tjänster för eller på uppdrag av tredje part eller kommersiellt utnyttja dem i någon annan användning än vad som har överenskommits i detta avtal

iii. sälja, återförsälja, överlåta, underlicensiera, hyra ut, leasa ut, låna ut, tillhandahålla, kopiera, reproducera, distribuera, vidaredistribuera, licensiera, underlicensiera, överföra, publicera, tillgängliggöra eller på annat sätt överföra någon av produkterna eller tjänsterna på ett sätt som inte är förenligt med detta Avtal;

iv. konkurrera på något sätt med Ungapped, till exempel för att bygga en konkurrenskraftig produkt eller tjänst eller på annat sätt modifiera produkter eller tjänster eller skapa härledda verk eller göra härledda verk baserat på dem, inklusive att bygga en produkt eller tjänst med hjälp av liknande idéer, funktioner, funktioner eller grafik av dem eller för att kopiera eller modifiera någon eller alla av dem;

v. använda alla säkerhetstestverktyg för att undersöka, skanna eller försöka penetrera eller fastställa säkerheten för produkterna eller tjänsterna, eller för att på annat sätt delta i överbelastningsattacker;

vi. skada, förstöra, störa, inaktivera, försämra, störa eller på annat sätt hindra eller skada produkterna eller tjänsterna på något sätt, inklusive men inte begränsat till något Ungapped-system eller Ungappeds försäljning av tjänsterna till tredje part, helt eller delvis;

vii. använda produkterna eller tjänsterna i syfte att övervaka deras tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet, eller för andra benchmarking-, jämförelse- eller konkurrenssyfte;

viii. avslöja eller publicera något resultat av utförandet av produkter eller tjänster utan skriftligt tillstånd från Ungapped

ix. modifiera, reverse engineering, anpassa, översätta, dekompilera eller på annat sätt härleda källkoden;

xi. ta bort, modifiera eller dölja äganderättsmeddelanden, etiketter eller märken i eller på någon eller alla produkter eller tjänster;

xii. använda produkterna eller tjänsterna på ett sätt som medvetet bryter mot den bästa praxis som sedan publicerades av Ungapped.

7. Kostnader

Varje part ska stå för sina egna kostnader för att utföra sina skyldigheter enligt detta avtal och tillämpliga partnervillkor bifogade som bilaga till detta avtal om inte annat avtalats mellan parterna.

8. Skatter

Eventuella skatter som påförs Partners provision är för Partnerns räkning. Om Ungapped enligt tillämplig lag är skyldig att betala skattemyndigheten eventuell källskatt, avgift eller uttag avseende betalningar som ska betalas till Partnern enligt detta avtal, kan Ungapped dra av sådan källskatt från tillämpliga betalningar (Kommissioner) som ska betalas till Partner.

Om någon skattemyndighet informerar någon part om krav, bedömning, meddelande om föreslagen revisionsjustering eller annan tvist rörande ett skattebelopp för vilket den andra parten kan ådra sig ansvar enligt detta, ska den mottagande parten omedelbart underrätta den andra parten om sådan sak. Sådant meddelande ska innehålla faktainformation (i den utsträckning som är känd) som beskriver eventuellt påstådd skatteskuld i rimlig detalj och ska åtföljas av kopior av eventuella meddelanden eller andra dokument som tagits emot från någon skattemyndighet med avseende på sådant ärende. Parterna är överens om att samarbeta med varandra och med varandras ombud, inklusive revisionsbyråer och juridiska rådgivare, för att göra det möjligt för var och en av dem att mer exakt fastställa sin egen skatteskuld och att minimera sådant ansvar i den utsträckning som är lagligt tillåten.

9. Immateriella rättigheter

Ungapped eller dess koncernbolag i Finland ska äga alla immateriella rättigheter relaterade till produkterna och tjänsterna.

Ingenting i detta avtal ska tolkas som att äganderätten till någondera partens immateriella rättigheter och pågående ansökningar eller registreringar av ovanstående någonstans i världen eller teknologi från någon av parterna överförs till den andra parten uttryckligen, underförstått eller på annat sätt.

Om Partnern bryter mot denna paragraf 9, ska Partnern vara skyldig att betala Ungapped etthundratusen (100 000) SEK per intrång. Om den faktiska skadan överstiger summan av vite är Partnern skyldig att ersätta alla uppkomna skador.

10. Ersättning

Ungapped ska ersätta, försvara och hålla Partner skadeslös från och mot alla anspråk, åtgärder, skador, skulder, förluster, kostnader, stämningar eller utgifter (inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden och kostnader) som uppstår, direkt från alla intrång eller påstådda intrång i Immateriella rättigheter för tredje parter hänförliga till produkter eller tjänster nedan, förutsatt att (1) Partnern meddelar Ungapped skriftligen omedelbart och inom sju (7) dagar efter att ha informerats om ett sådant anspråk, (2) Ungapped ges kontroll över försvaret av detta och rimligen samarbetar i försvaret på Ungappeds bekostnad, och (3) Partnern kommer inte att gå med på att avgöra något sådant krav, krav, åtgärd eller talan före en dom därom utan föregående skriftligt medgivande från Ungapped. Ungapped är ansvarig för det skadestånd som utdömts i en rättegång eller godkänts att betalas till tredje part om Partnern har agerat i enlighet med det föregående.

Oavsett Ungappeds primära rätt att ha kontroll över försvaret, kan Partner vidta nödvändiga åtgärder, på Ungappeds bekostnad, för att försvara sig tills Ungapped tilldelar ett ombud och inleder försvar på ett professionellt sätt.

Om något ovanstående anspråk, talan eller stämning riktas mot Partner, ska Ungapped efter eget val och bekostnad att (i) erhålla den fortsatta rätten för Partner att fortsätta använda de intrångsrelaterade produkterna eller tjänsterna, (ii) ersätta de intrångsgörande produkterna eller Tjänst med en likvärdig icke-intrångsprodukt eller tjänst med likvärdig funktion och prestanda med bibehållen överensstämmelse med kraven enligt detta avtal, eller (iii) modifiera de intrångande produkterna eller tjänsterna så att de inte gör intrång samtidigt som överensstämmelsen med kraven enligt detta avtal bevaras.

Ungapped är dock inte ansvarig om kravet (inte heller är skadeståndsskyldigt) (a) görs gällande av ett företag som utövar kontroll över Partner eller som kontrolleras av Partner; (b) resultat från partner (t.ex. förändring av produkterna eller tjänsterna utanför Ungappeds kontroll; (c) resultat från användningen av produkterna eller tjänsterna i kombination med någon produkt eller tjänst som inte tillhandahålls av Ungapped; eller (d) kunde ha varit undvikas genom användning av en ändrad produkt eller tjänst som erbjuds av Ungapped eller motsvarande produkt/tjänst.

Ungapped ansvar för intrång i immateriella rättigheter ska begränsas till detta avsnitt ”Ersättning”.

11. Månatliga återkommande intäkter

I enlighet med villkoren i detta avtal är parterna överens om att Ungapped ska ha rätt till de månatliga återkommande intäkterna (MRR) av försäljningen av produkterna och tjänsterna till kunder i enlighet med detta avtal.

Partnern ska ha rätt till provision i enlighet med tillämpliga Partnervillkor bifogade som bilaga till detta Avtal (”Provision”). Provisionen ska beräknas på fakturornas nettobelopp, dvs. på det faktiska försäljningspriset utan eventuella tilläggsavgifter och utan alla tariffer eller skatter (inklusive mervärdesskatt) av något slag, förutsatt att sådana tilläggsavgifter, tariffer och skatter är anges separat på fakturan.

Om inte annat överenskommits ska provisionen beräknas i SEK.

Kundens fakturering av Produkterna och Tjänsterna ska utföras i enlighet med Partnervillkoren.

12. Sekretess

Parterna ska hålla allt material och information som mottagits från den andra parten och markeras som konfidentiell eller som ska tolkas som konfidentiell (”Konfidentiell information”) konfidentiellt. En part ska ha rätt att:

(i) använda konfidentiell information från den andra parten endast för syftet med detta avtal;

(ii) kopiera konfidentiell information från den andra parten endast i den utsträckning som är nödvändig för syftet med detta avtal; och

(iii) avslöja konfidentiell information från den andra parten endast till den av dess personal eller underleverantörer som behöver känna till konfidentiell information från den andra parten för syftet med detta avtal.

Sekretess skyldigheten ska inte tillämpas på material eller information:

(i) som är allmänt tillgänglig eller på annat sätt offentlig; eller

(ii) som en part rättmätigt har mottagit från en tredje part utan någon skyldighet att sekretess relaterad till detta; eller

(iii) som en part har utvecklat självständigt utan att använda material eller information som erhållits från den andra parten; eller

(iv) som en part ska avslöja i enlighet med en lag, dekret eller annan order utfärdad av myndigheterna eller rättsordning.

Sekretessen ska förbli giltig under Avtalets giltighetstid och tre (3) år efter det att detta Avtal upphör. Parterna ansvarar för att se till att även deras personal följer sekretessen.

13. Kunddata

De immateriella rättigheterna och äganderätten till kunddata ska tillhöra kunden eller en tredje part.

Parterna har rätt att använda kunduppgifter endast för syftet med avtalet med kunden. Parterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda kunduppgifterna.

Båda Parterna är skyldiga att ge den andra Parten information som rör Kundfaktureringen när så krävs.

14. Ansvar för skador

Parten är ansvarig för den direkta skada som den andra Parten lider till följd av Partens handlingar eller underlåtenhet enligt detta Avtal. Parten är ansvarig för arbetet som utförs av sin personal, ombud och underleverantörer.

Ingen av parterna ska hållas ansvarig för förlust av vinst, eller för andra speciella, följdskador eller oförutsedda skador av något slag, inte heller för förlust eller skada eller skada på någon som helst person, vare sig direkt, indirekt eller följdskador.

Ingen ansvarsbegränsning ska gälla för skada som orsakats av en part avsiktligt eller av grov vårdslöshet, eller genom intrång i immateriella rättigheter, avsnitt 6.1 och avsnitt 9, eller brott mot sekretess, avsnitt 12.

Utan hinder av något som anges i denna paragraf 14 ska Ungapped endast vara ansvarig för skador som visat sig bero på dess egen avsiktliga eller allvarliga vårdslöshet. Ansvaret ska alltid begränsas till högst det belopp som motsvarar Ungappeds föregående sex (6) månaders månadsvisa återkommande intäkter (MRR). Ersättning för skadestånd ska krävas mot Ungapped inom en månad från det att skadan upptäcktes eller när den borde ha upptäckts eller i förseningsfall från leveransen.

15. Force Majeure

Ingen av parterna ska hållas ansvarig för underlåtenhet att utföra på grund av omständigheter utanför partens kontroll (”Force Majeure”), inklusive men inte begränsat till; arbetskonflikter, strejker, lockouter, upplopp, folkhop, bränder, översvämningar, deklarerade eller odeklarerade krig, inbördesstrider, exportrestriktioner, embargo, leveransförseningar, defekter eller brist på råvaror från leverantörer, strömbrist, valuta eller andra restriktioner orsakade av skäl av lagar, förordningar eller order från någon regering, statlig myndighet eller instrument eller av någon övervakande oförutsägbar omständigheter som helst utanför någon av parternas kontroll. Parterna ska gemensamt utarbeta en beredskapsplan för att ta itu med de potentiella konsekvenserna av en sådan händelse.

En Part vars prestation påverkas av en händelse av force majeure ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra Parten om detta, i annat fall är dess rätt att befrias från fullgörandet preskriberad, och om att händelsen av force majeure upphör. Dessutom ska den parten göra alla rimliga ansträngningar för att undvika eller ta bort orsaken och återuppta prestanda med minsta möjliga fördröjning.

Om varaktigheten av Force Majeure-händelsen överstiger eller kan förväntas överstiga sex (6) månader, kan båda Parterna säga upp detta Avtal utan att därmed ådra sig någon som helst skyldighet till förmån för den andra Parten.

16. Löptid och uppsägning

16.1 Effektivitet och uppsägning
Detta avtal träder i kraft vid undertecknande av båda parter och förblir giltigt tills vidare. (”Period”), med förbehåll för uppsägning av endera parten med sex (6) månaders skriftligt varsel från endera parten.

16.2 Förtida uppsägning
Utan att det påverkar eventuella rättigheter eller gottgörelser som parterna kan ha mot varandra eller någon annan bestämmelse i detta avtal kan vardera part säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom ett skriftligt meddelande om:

i. varje beslut görs om konkurs, likvidation eller likvidation (eller liknande rättsprocess) av den andra parten eller den andra parten som inleder något ackord eller arrangemang med dess borgenärer eller har en kurator eller chef utsedd för hela eller delar av dess tillgångar eller företag eller vidtar eller lider av någon liknande åtgärd till följd av en skuld;

ii. någon väsentlig förändring inträffar i äganderätten, den juridiska strukturen eller den finansiella situationen för någon av parterna, eller större förändringar i Partners affärsverksamhet; eller

iii. den andra parten, oavsett orsak, gör sig skyldig till något väsentligt brott mot villkoren i detta avtal och avhjälper inte ett sådant brott (om det går att åtgärda) inom trettio (30) dagar efter att ha mottagit meddelandet om sådant brott från den andra parten.

Uppsägning av detta avtal av någon anledning ska inte påverka fortsättningen i kraft av någon bestämmelse i detta avtal som uttryckligen eller underförstått är avsedd att träda i kraft eller fortsätta att gälla vid eller efter uppsägning.

Uppsägning, upphörande eller uppsägning av detta avtal ska inte påverka skyldigheter och skyldigheter som uppstår före uppsägning, upphörande eller uppsägning.

16.3 Konsekvenser av uppsägning
Vid uppsägning, utgång eller uppsägning av detta avtal av någon anledning ska partner:

i. upphöra att marknadsföra, marknadsföra eller marknadsföra produkterna eller tjänsterna, eller att göra någon användning av varumärkena eller immateriella rättigheter eller märken som förvirrande liknar dem;

ii. upphöra att på något sätt representera att partner har utsetts av Ungapped för att marknadsföra eller sälja produkter eller tjänster; och

iii. Partnern ska, på egen bekostnad, inom en (1) månad skicka till Ungapped alla prover av produkterna eller tjänsterna och allt reklam-, marknadsförings- eller försäljningsmaterial relaterat till produkterna eller tjänsterna som då är i besittning av tjänsterna.

Partner har inte rätt till någon form av gottgörelse för goodwill eller liknande kompensation eller skadestånd när detta avtal löper ut eller ska sägas upp.

I det fall detta avtal sägs upp oavsett orsak, har Ungapped rätt att ta över kunden och komma överens om underhåll etc andra nödvändiga produkter eller tjänster med kunden och/eller tilldela kunden en annan partner så att kundens behov blir nöjd i samband med produkterna och tjänsterna.

17. Övriga villkor

17.1 Icke-värvning
Partnern ska vidare vara strängt förbjuden under detta avtals giltighetstid och tolv (12) månader därefter från att rekrytera eller rekrytera direkt eller indirekt någon direktör, konsult, representant, anställd eller praktikant anställd av Ungapped. Skulle en rekrytering eller annat uppdrag enligt ovan ändå inträffa, är den rekryterande parten skyldig att betala som skadestånd till den andra parten ett belopp på tolv (12) månadslöner för den rekryterade direktören, medarbetaren eller praktikanten när han/hon var anställd. av den andra parten.

17.2 Personuppgifter
Ungapped är inte skyldig att dela med Partner någon av personuppgifterna från Kunderna (eller fysiska personer som representerar Kunden eller tillhandahåller tjänster eller arbetar åt dem) som har tecknat ett avtal med Ungapped.

Om Partnern vill behålla personuppgifter om någon Kund för eget internt bruk, måste Partnern erhålla förhandsgodkännande från respektive Kund direkt (eller någon fysisk person som representerar Kunden eller tillhandahåller tjänster eller arbetar åt dem). Partner ska behandla personuppgifterna i enlighet med den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Partner ska alltid ansvara för att personuppgifterna om registrerade behandlas och samlas in i enlighet med GDPR.

17.3 Tillämplig lag
Detta avtal regleras av svensk lag.

17.4 Ändringar
Ungapped förbehåller sig alla rättigheter att ändra detta avtal och partnervillkor. Ungapped ska meddela Partner om alla uppdateringar eller ändringar av detta Avtal eller tillämpliga Partnervillkor via e-post till den utsedda kontakten för den Partner som definierats för partnerskapet. Om Partnern inte samtycker till ändringarna av Avtalet eller Partnervillkoren, kan Partnern säga upp Avtalet med tre (3) månaders skriftligt varsel.

17.5 Tvister
Om någon tvist uppstår i samband med detta avtal ska parterna försöka lösa dem genom förhandlingar. Om förhandlingarna misslyckas, ska varje tvist som uppstår ur eller i samband med detta avtal slutgiltigt avgöras i enlighet med Finlands Centralhandelskammares regler av en ensam skiljeman. Språket för skiljeförfarandet ska vara engelska. Platsen för skiljeförfarandet ska vara Helsingfors, Finland.

17.6. Uppdrag
En Part har inte rätt att överföra detta Avtal eller en del av det utan den andra Partens skriftliga godkännande. Ungapped har dock rätt att överföra rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal till en tredje part. För att undvika tvivel ska en sammanslagning eller en försäljning av någon eller alla av Partners affärstillgångar tolkas som en överlåtelse för detta avtals syfte.

17.7. Ingen exklusivitet
Detta avtal ska inte begränsa Ungapped eller Partner att ingå någon typ av partneravtal med andra parter eller att arrangera försäljning och marknadsföring av produkterna och tjänsterna.

Bilaga 1 – Villkor för hänvisningspartner

Hänvisningspartner ska tillhandahålla kundkontakter till Ungapped som i sin tur kommer att sälja, leverera och fakturera produkterna och tjänsterna till kunden. Om kunden redan bearbetas av Ungappeds säljteam (finns i Ungappeds CRM) utgår ingen ersättning för den kunden.

Kvalifikationer:
Det finns inga kvalifikationer för Hänvisningspartners. Den som vill ge kundleads till Ungapped kan bli en hänvisningspartner.

Ersättning:
Ungapped ska betala hänvisningspartnern en hänvisningsavgift motsvarande tjugo procent (20 %) av de månatliga återkommande intäkterna (MRR) som Ungapped erhåller från försäljningen av produkterna eller tjänsterna till kunder som hänvisats av hänvisningspartnern upp till högst tolv (12) månader från början av kundavtalet. Därefter ska inga ytterligare provisioner betalas ut till Hänvisningspartnern, även om Kunden förnyar sin prenumeration på Ungappeds Produkter och/eller Tjänster.

Ungapped ska rapportera försäljningsbeloppen för produkterna och tjänsterna till partner var tredje (3) månad. Hänvisningspartnern har rätt att fakturera hänvisningsavgifter från Ungapped enligt rapporterna. Ungapped ska betala rekommendationsavgiften inom trettio (30) dagar efter mottagandet av en giltig faktura.

Bilaga 2 – Villkor för återförsäljarpartner

Återförsäljarpartner ska marknadsföra och sälja de tjänster och produkter som avtalats mellan parterna till kunder och hantera kundkontot relaterat till sådana produkter och tjänster. Ungapped ska utföra fakturering av Kunden om inte Parterna uttryckligen kommer överens om annat.

Kvalifikationer: För att bli återförsäljarpartner måste partnern uppfylla följande kriterier:

Minsta roller/kunskaper som krävs: Försäljning, kontohantering och rådgivning. Återförsäljarpartnern ska ha de roller som stödjer ovan nämnda funktioner. En person kan täcka flera roller, så antalet anställda för varje roll krävs inte.

Utbildning krävs: Återförsäljarpartnern ska ha minst en (1) person utsedd till partnerskapet som har genomfört Ungappeds säljutbildning och minst en (1) person som har genomgått Ungappeds tekniska utbildning. De första (försäljnings- och tekniska) träningspassen måste genomföras under de första 30 dagarna av partnerskapet och omträningssessionerna minst en gång under en 12-månadersperiod.

Kontohantering: Återförsäljarpartnern är skyldig att tillhandahålla löpande kontohantering för kunderna, vilket inkluderar att hjälpa Ungapped med introduktionen av en ny kund, regelbundna möten med kunder, hjälpa kunder att använda produkterna och tjänsterna och betjäna kunden med deras behov relaterade till produkterna och tjänster för att säkerställa god kundnöjdhet.

Mål (sålda licenser/genererad MRR): Återförsäljarpartnern ska göra sitt bästa för att uppnå målet att sälja tio (10) nya Ungapped-licenser till kunder eller att uppnå att generera en hanterad MRR på 15 000 SEK inom ett år från och med början av detta Avtal. En licens inkluderar minst ett användarkonto.

Affärsplan och recensioner: Återförsäljarpartnern måste slutföra en affärsplan i samarbete med Ungapped och granska affärsplanen årligen. Affärsplanen beskriver Go-To-Market-planen och de viktigaste KPI:erna och kraven för planaktivering.

Ersättning

Ungapped ska betala återförsäljarpartnern en provision motsvarande tjugo procent (20 %) av den hanterade MRR som Ungapped erhåller från försäljningen av tjänsterna och produkterna till kunderna av återförsäljarpartnern. Provisionen betalas under hela Kundavtalets/prenumerationens löptid och till dess att MRR baserat på sådant avtal erhålls av Ungapped.

Ungapped ska rapportera försäljningsbeloppen för tjänsterna och produkterna till partner var tredje månad. Återförsäljarpartnern har rätt att fakturera provisionen enligt rapporterna. Ungapped ska göra provisionsbetalningarna inom trettio (30) dagar efter mottagandet av en giltig faktura.

Om Parterna kommer överens om att Partnern ska utföra Kundfaktureringen, ska Partnern rapportera försäljningsbeloppen för Tjänsterna och Produkterna till Ungapped var tredje månad. I sådant fall utförs ersättningen för Partnern genom att Ungapped fakturerar Partnern på det faktiska försäljningspriset fakturerat från Kunden av Partnern för försäljningen av Tjänsterna rabatterat med 20%.

Återförsäljarpartnern är berättigad till en ökad provision motsvarande 25 % av den hanterade MRR när den hanterade MRR överstiger 100 000 SEK från och med början av detta avtal.

Bilaga 3 – Villkor för byråpartner

Byråpartner ska hantera hela kundrelationen i termer av tjänsterna och produkterna inklusive försäljning, implementering, onboarding, support, fakturering och kontohantering.

Kvalifikationer
Minsta roller / färdigheter som krävs: Försäljning, Account Management, rådgivning, projektledning, marknadsföring och support. Byråpartnern ska ha de roller som stödjer dessa funktioner. En person kan täcka flera roller, så antalet anställda för varje roll krävs inte.

Utbildning krävs: Byråpartner ska ha minst två (2) personer utsedda till partnerskapet som har genomfört Ungappeds säljutbildning, minst två (2) personer utsedda till partnerskapet har genomgått Ungappeds tekniska utbildning och minst en (1) person utsedd till partnerskapet som har genomfört Ungappeds supportutbildning. Ovannämnda (sälj, teknisk och support) utbildningssessioner som tillhandahålls av Ungapped ska genomföras under de första 30 dagarna av partnerskapet och omskolningssessionerna minst en gång under en 12-månadersperiod.

Kontohantering: Byråpartnern ska tillhandahålla en löpande kontohantering för kunderna, vilket inkluderar att hjälpa Ungapped med introduktionen av en ny kund, regelbundna möten med kunder, hjälpa kunder att använda produkterna och tjänsterna och betjäna kunderna med deras behov relaterade till produkterna och Tjänster för att säkerställa god kundnöjdhet.

Mål (sålda licenser/genererad MRR): Byråpartnern ska göra sitt bästa för att uppnå målet att sälja 10 nya Ungapped-licenser till kunder eller uppnå att generera 45 000 SEK MRR per år från att sälja tjänsterna och produkterna till kunder som börjar från början av detta avtal.

Affärsplan och granskningar: Alla Byråpartners måste slutföra affärsplanen i samarbete med Ungapped och granska affärsplanen kvartalsvis. Affärsplanen beskriver Go-To-Market-planen och de viktigaste KPI:erna och kraven för planaktivering.

Ersättning
Ungapped ska betala byråpartnern en provision motsvarande trettio procent (30%) av den hanterade MRR som Ungapped erhåller från försäljningen av tjänsterna och produkterna till kunderna hos Byråpartnern. Provisionen betalas under hela Kundavtalets/prenumerationens löptid och till dess att MRR baserat på sådant avtal erhålls av Ungapped.

Partnern ska rapportera försäljningsbeloppen för tjänsterna och produkterna till Ungapped var tredje månad. Ersättningen till Partnern utförs genom att Ungapped fakturerar Partnern på det faktiska försäljningspriset fakturerat från Kunden av Partnern för försäljningen av Tjänsterna rabatterat med 30%.

Byråpartner har rätt till en ökad provision motsvarande 40% av den hanterade MRR när den hanterade MRR överstiger 100 000 SEK från och med början av detta avtal.

Bilaga 4 – Villkor för teknikpartner

Teknikpartner och Ungapped ska erbjuda sina kunder möjligheten att använda bägge tekniska plattformarna för ökad kundnytta. Ungapped och teknikpartner ska i största möjliga mån marknadsföra samarbetet i t.ex. blogginlägg på hemsidorna, poster i sociala medier, länka till varandras hemsidor, arrangera gemensamma webbinarier m.m.

Kvalifikationer:
Ungapped och teknikpartner har en existerande eller planerad integration mellan respektive plattform. Det ska också finnas en uttalad kontaktperson hos teknikpartnern som samordnar informationsinsatser gentemot den egna personalen. Som regel har bägge parters sälj- och marnadsteam kontakt med varandra för informationsutbyte.

Ersättning:

Grunden för samarbetet är att bägge parter ska tjäna mer på sina tjänster och ingen provision utgår åt endera hållet.

Ta din marknadsföring till nästa nivå