Allmänna villkor | Ungapped

Allmänna villkor

För användare av Ungapped

Allmänt

Dessa Allmänna villkor reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet Ungapped (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av Ungapped AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt Bolaget) till kunden (nedan Abonnenten).

Avtalshandlingar

Avtal om anslutning till Tjänsten består av dessa Allmänna villkor och de bilagor som bilagts villkoren samt den Beställning och bekräftelse som ligger till grund för anslutning. Allmänna villkor samt bilagor benämns nedan Avtalet.

I den mån motstridiga uppgifter skulle föreligga mellan avtalshandlingarna skall följande rangordning tillämpas:

  1. Bekräftad beställning
  2. Allmänna villkor för Ungapped
  3. Prislista, bilaga

Meddelanden

Underrättelser eller andra meddelanden enligt detta Avtal kan med giltig verkan lämnas till de i Beställning angivna kontaktpersonerna per e-post eller telefon.

Avtalsperiod

Inledande avtalsperiod är 3 månader.

Avtalsperioden påbörjas den dag signerad Beställning är Bolaget tillhanda.

Har inte Avtalet sagts upp senast tre månader före utgången av den inledande avtalsperioden, förlängs Avtalet att gälla tillsvidare med tre (3) månader åt gången, med samma uppsägningstid. Uppsägningen skall för att vara giltig ske skriftligen.

Betalning

Betalning erlägges mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter mottagande av godkänd faktura. Avgift faktureras kvartalsvis i förskott.

Vid påminnelse om förfallen faktura debiteras påminnelseavgift enligt gällande prislista. Vidare äger Bolaget rätt att tills vidare stänga av hel eller del av Tjänst till dess att ostridigt belopp erlagts. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) + 8 % från förfallodagen till dess att betalning sker.

I det fall Bolaget med stöd av dessa Allmänna villkor stängt eller begränsat användning av Tjänst, är Abonnenten likväl skyldig att betala fast avgift för återstoden av innevarande avtalsperiod. För öppning av Tjänst som stängts eller begränsats utgår särskild avgift.

Anser Abonnenten att faktura är felaktig skall faktura snarast reklameras. Om den inte reklameras inom skälig tid, förlorar Abonnenten rätt att göra invändningar mot fakturan.

Abonnenten skall skriftligen informera Bolaget om ändringar i faktureringsadressen.

Avgifter

Abonnemang och avgifter för nyttjande och åtkomst till Tjänsten utgår enligt Bolagets gällande prislista för Tjänsten om inte annat särskilt avtalats. Avgifter för Tjänsten kan bestå av rörliga avgifter, fasta avgifter samt engångsavgifter. Samtliga avgifter anges exklusive mervärdesskatt.

Förberedelser

Abonnenten skall utföra överenskomna och andra enligt Bolagets anvisningar erforderliga förberedelser för anslutning. Anvisningarna skall lämnas i god tid.

Anslutning

Anslutning till Tjänsten utförs av Bolaget efter mottagandet av Beställning.

Inloggningsuppgifter och lösenord erhålles den dag signerad Beställning har bekräftats av Bolaget.

Abonnenten förbinder sig att inte göra dessa uppgifter tillgängliga för obehöriga. Abonnenten förbinder sig att omedelbart meddela Bolaget, via telefon eller via e-post till support@ungapped.com, vid misstanke om att uppgifterna kan ha kommit obehörig tillhanda. Rapporten skall innehålla uppgift om Abonnentens namn, adress, användarnamn samt lösenord.

Avstängning

Bolaget har rätt att när som helst stänga av ett konto. Betalade avgifter återbetalas ej. Kostnader relaterade till avstängningen kan debiteras. Grunder för avstängning är bl.a. SPAM och teknikmissbruk.

Särskilt om Ungapped

Tjänsten innebär att Abonnenten tillhandahålls ett verktyg för utskick av e-post. Abonnenten har rätt till ett förutbestämt antal lagrade e-postadresser samt ett förutbestämt antal utskick per månad i enlighet med bekräftad Beställning. Eventuella plattformsrelaterade val utförs på beställningsblanketter för aktuell Tjänst. Om inget annat avtalats ingår 500 lagrade e-postadresser samt 2000 utskick per månad.

Skulle Abonnenten överskrida den mängd lagrade e-postadresser eller genomförda utskick vilket denne abonnerar på äger Bolaget rätt att efterfakturera Abonnenten för detta i enlighet med gällande prislista. Fakturering för överskridande av tjänst sker i efterskott.

Om mängden lagrade e-postadresser eller antal utskick överskrider den avtalade tjänstenivån under en månad äger Bolaget rätt att uppgradera Abonnentens abonnemang till den tjänstenivå som det faktiska nyttjandet motsvarar.

Om mängden lagrade e-postadresser överstiger 200 000 eller antalet utskick överskrider 800 000 under en månad äger Bolaget rätt att uppgradera Abonnenten till dedikerad lösning. Information avseende varslad uppsägning eller anmodan om uppgradering av tjänstenivå lämnas skriftligen.

Bolaget åtar sig att dagligen ta säkerhetskopior på Abonnentens material. Säkerhetskopierade band sparas i 30 dagar för att sedan raderas. Säkerhetskopiering övervakas med övervakningsprogram som larmar vid fel.

Avseende återskapande av data där Bolaget ej varit part, såsom raderingar orsakade av Abonnenten, hänvisas Abonnenten till tilläggstjänsten Återskapande av data från säkerhetskopia till löpande räkning i enlighet med gällande prislista.

Bolaget ansvarar ej för avhjälpning av fel orsakade av Abonnenten skriven eller tillhandahållen ej fungerande programkod.

Sms

Debitering sker enligt gällande prislista då utskicket sker, inte då det schemaläggs.

Ett och samma meddelande kan behöva skicka fler än ett SMS per mottagare.

Vi kan inte garantera att SMS kommer fram till mottagaren.

Vi kommer att ta betalt för alla skickade SMS även om de inte kommer fram. Även felaktiga nummer.

Behandling av personuppgifter

För att använda Tjänsten behöver Abonnenten registrera e-postadresser i systemet. Abonnenten ansvarar för att inhämta samtycke från mottagare av Tjänsten för Bolagets behandling av e-postadresser i serverut- rymme.

Mottagna personuppgifter behandlas endast för e-postutskick och uppföljning av dessa.

Abonnenten ansvarar för att mottagare av utskick från Tjänsten när som helst kan avbryta fortsatta utskick.

Adresser måste ha hämtats in med ägarens godtycke eller uppfylla SWEDMAS etiska regler och Svensk LAG.

Drift, underhåll och support

Felsökning samt problemlösning sker vid skriftlig beställning av Abonnent enligt gällande prislista för löpande räkning.

Underhåll och service av tillhandahållna tjänster genomförs löpande av Bolaget.

Felsökning samt problemlösning av enklare ärenden påbörjas omgående. Vid mer komplicerade ärenden påbörjas felhantering inom 24 timmar.

Vid allvarliga tekniska störningar lämnas information via Bolagets hemsida.

För support och felanmälan, kan Abonnenten vända sig direkt till Bolagets supportavdelning per e-post eller telefon vardagar 09:00 till 16:00. Support ingår endast på av Bolaget levererade tjänster enligt detta Avtal.


Tillgänglighet

Fördröjningar i överföringen via Internet och andra orsaker kan påverka hur lång tid det tar för utskick att nå aviserad mottagare. Bolaget tar inte något ansvar för sådan fördröjning.

Bolaget skall hålla Tjänst tillgänglig fr.o.m. bekräftad beställning. Bolaget har dock rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är nödvändigt av tekniska, underhålls-, drifts-, eller säkerhetsmässiga skäl. Bolaget skall utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningar begränsas.

Abonnenten skall underrättas i god tid via Bolagets hemsida före sådana planerade avbrott, www.ungapped.com

Månatliga avbrott för serviceåtgärder infaller den sista torsdagen i månaden, klockan 17:00-00:00.
Om Bolaget ej uppfyller åtagande enligt bekräftad Beställning är Bolaget efter anmodan från Abonnenten skyldig att erlägga vite motsvarande avbrottets omfattning. Sammanlagd reduktion kan uppgå högst till 25 % av månadsavgiften.

Efter Abonnentens anmodan genomför Bolaget en utredning i ärendet och återkommer med besked inom 15 kalenderdagar.

Om Abonnenten begär ytterligare utredning varvid det framkommer att otillgängligheten orsakats av Abonnenten, skall Abonnenten debiteras utredningstiden enligt Bolagets gällande prislista för löpande räkning.

Medges Abonnentens begäran om kreditering skall reducerad avgift krediteras på följande faktura.

Lagring av data

Ungapped lagrar data i sex månader. Vid behov kan data som sparats i systemet längre än 6 månader komma att raderas.

Ansvar för förmedlad information

Abonnenten ansvarar för att data som överförts till eller hanteras i Tjänsten inte utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sker i strid med gällande lag och förordning eller i annat fall kan anses stötande. Bolaget har rätt att utan kostnad granska Abonnentens aktiviteter och data för att säkerställa att Abonnenten efterlever sina åtaganden enligt Avtalet samt inte utnyttjar Tjänsten i strid med gällande lag. Bolaget har rätt att omgående hindra fortsatt spridning av information i Tjänsten om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot gällande lagstiftning eller detta avtal. Bolaget skall underrätta Abonnenten om Bolaget tar bort information.

Särskilt om skräppost

Abonnenten är förbjuden att direkt eller indirekt överföra oönskade massutskick via e-post eller oönskad kommersiell e-post. Bolaget kan använda filtreringsteknik eller andra åtgärder för att hindra oönskade massutskick via e-post och oönskad kommersiell e-post. E-post som skickas via Tjänsten kan därför blockeras tillfälligt eller permanent genom filtrering eller andra åtgärder, även om denna e-post inte utgör sådan otillåten e-post.


Begränsning av åtkomst till Tjänst

I det fall det står klart att Abonnentens nyttjande av Tjänst innebär skada eller risk för skada för Bolaget, Bolagets leverantörer, eller annan Abonnent som nyttjar Tjänst får Bolaget helt eller delvis begränsa Abonnentens åtkomst till Tjänst. Vid begränsning av åtkomst till Tjänst skall Abonnenten underrättas omgående.

Immateriella tillgångar

Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, arbetsmanualer eller annan egendom och informa- tion som tillhandahålls av Bolaget är och förblir Bolagets eller dess licensgivares egendom.

Abonnenten erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda en mjukvara som görs tillgäng för Abonnenten i samband med Abonnentens användning av Tjänst.

Abonnenten får ej kopiera mjukvaran.

Ungapped förbehåller sig rätten att använda kunders logotyp och firmanamn i marknadsföringsmaterial.

Övriga villkor

Abonnentens korrespondens utgör privat egendom. Bolaget tar inte något ansvar för innehåll eller skada till följd av förmedlad korrespondens.

Bolaget förbehåller sig rätten att stänga av/ej godkänna e-postadresser som kan vara förargelseväckande eller kan anses inkräkta på registrerade varumärken, ortsnamn, firma eller andra generella begrepp.

Ändring av villkor

Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare om annat inte avtalats. Villkorsändring skall aviseras skriftligen med minst tre (3) månaders varsel.

Bolaget har rätt att ensidigt ändra villkoren. Om ändringen är till nackdel för Abonnenten har denne rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp Tjänsten med verkan från det att ändringen inträffade. Sådan uppsägning kan ske senast vid sistnämnda datum.

Ansvarsbegränsning

Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredjeman, eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av Bolaget.

På grund av filterprogramvara hos mottagarna som filtrerar bort e-post som misstänks vara oönskad kan Ungapped ej garantera att skickad e-post kommer fram till mottagaren.

Force majeure

Part är befriad från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part ej rimligen kunnat råda över eller förhindra. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, krig, orolighet, fel i externa telefonförbindelser, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på varor, transporter, energi eller annan liknande omständighet.

Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet enligt ovan, har part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet i vad avser berörd Tjänst.

Säkerhet, sekretess

Parterna förbinder sig att inte för utomstående avslöja sådan information eller i övrigt göra tillgänglig information som part erhållit från andra parten inom ramen för Avtalet. Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda.

Hävningsgrunder

Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och har denne ej vidtagit rättelse senast 30 dagar efter det att denne erhåll skriftlig anmaning härom från den andra parten, har denne rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

Part har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

Bolaget har även rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Abonnenten nyttjar Tjänst i strid med Avtalets villkor eller gällande lagstiftning samt rättelse ej vidtas omgående efter mottagande av skriftlig anmaning.

Avtalets upphörande

Upphör Avtalet att gälla upphör också Abonnentens rätt att använda Tjänst och Bolaget får omedelbart avstänga Abonnent från tillhandahållna Tjänster. Abonnenten skall också avinstallera av Bolaget tillhanda- hållen mjukvara.

Överlåtelse av avtal

Parterna, inklusive bolagets efterträdare i Avtalet, har rätt att överlåta detta Avtal och underordnade hyresavtal till bolag inom samma koncern.

Tvist

Tvist angående tillämpning eller tolkningen av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.
Kan parterna ej genom förhandlingar lösa tvisten skall tvisten avgöras i svensk domstol enligt svensk lag.

Ta din marknadsföring till nästa nivå Testa gratis

Lyckas med dina kundupplevelser

Få vårt nyhetsbrev och ta del av tips, tricks och nyheter.